ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم سادات سلطانی، پژواک خاکی، سهیلا مرادی بیدهندی، محمدحسن شاه حسینی، سما رضا سلطانی، (1393). کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، 123-129. magiran.com/p1357172
Soltani M., Khaki P., Moradi-Bidhendi S., Shahhosseiny M.H., Soltani S., (2015). Cloning of the lipL41 Gene for Preparation of Positive Control to Detection of Pathogenic Leptospires, Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), 123-129. magiran.com/p1357172
مریم سادات سلطانی، پژواک خاکی، سهیلا مرادی بیدهندی، محمدحسن شاه حسینی، سما رضا سلطانی، کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1393؛ 10(2): 123-129. magiran.com/p1357172
Soltani M., Khaki P., Moradi-Bidhendi S., Shahhosseiny M.H., Soltani S., Cloning of the lipL41 Gene for Preparation of Positive Control to Detection of Pathogenic Leptospires, Journal of Veterinary Microbiology, 2015; 10(2): 123-129. magiran.com/p1357172
مریم سادات سلطانی، پژواک خاکی، سهیلا مرادی بیدهندی، محمدحسن شاه حسینی، سما رضا سلطانی، "کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 10، شماره 2 (1393): 123-129. magiran.com/p1357172
Soltani M., Khaki P., Moradi-Bidhendi S., Shahhosseiny M.H., Soltani S., "Cloning of the lipL41 Gene for Preparation of Positive Control to Detection of Pathogenic Leptospires", Journal of Veterinary Microbiology 10, no.2 (2015): 123-129. magiran.com/p1357172
مریم سادات سلطانی، پژواک خاکی، سهیلا مرادی بیدهندی، محمدحسن شاه حسینی، سما رضا سلطانی، (1393). 'کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، صص.123-129. magiran.com/p1357172
Soltani M., Khaki P., Moradi-Bidhendi S., Shahhosseiny M.H., Soltani S., (2015). 'Cloning of the lipL41 Gene for Preparation of Positive Control to Detection of Pathogenic Leptospires', Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), pp.123-129. magiran.com/p1357172
مریم سادات سلطانی؛ پژواک خاکی؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ محمدحسن شاه حسینی؛ سما رضا سلطانی. "کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10 ،2 ، 1393، 123-129. magiran.com/p1357172
Soltani M.; Khaki P.; Moradi-Bidhendi S.; Shahhosseiny M.H.; Soltani S.. "Cloning of the lipL41 Gene for Preparation of Positive Control to Detection of Pathogenic Leptospires", Journal of Veterinary Microbiology, 10, 2, 2015, 123-129. magiran.com/p1357172
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال