ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید پدرام هاشمی، اصغر تابعی، سید پیمان هاشمی، (1393). بررسی رنگ بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملا بدون کلر (TCF)، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(4)، 619-632. magiran.com/p1357794
Seyed, Pedram Hashemi, Asghar Tabei, Seyyed Peyman Hashemi, (2015). Investigation on TCF Bleaching of Tobacco stalk (Nicotiana tabacum L.'Coker 347') Soda Pulp, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(4), 619-632. magiran.com/p1357794
سید پدرام هاشمی، اصغر تابعی، سید پیمان هاشمی، بررسی رنگ بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملا بدون کلر (TCF). مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1393؛ 29(4): 619-632. magiran.com/p1357794
Seyed, Pedram Hashemi, Asghar Tabei, Seyyed Peyman Hashemi, Investigation on TCF Bleaching of Tobacco stalk (Nicotiana tabacum L.'Coker 347') Soda Pulp, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2015; 29(4): 619-632. magiran.com/p1357794
سید پدرام هاشمی، اصغر تابعی، سید پیمان هاشمی، "بررسی رنگ بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملا بدون کلر (TCF)"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 29، شماره 4 (1393): 619-632. magiran.com/p1357794
Seyed, Pedram Hashemi, Asghar Tabei, Seyyed Peyman Hashemi, "Investigation on TCF Bleaching of Tobacco stalk (Nicotiana tabacum L.'Coker 347') Soda Pulp", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 29, no.4 (2015): 619-632. magiran.com/p1357794
سید پدرام هاشمی، اصغر تابعی، سید پیمان هاشمی، (1393). 'بررسی رنگ بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملا بدون کلر (TCF)'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29(4)، صص.619-632. magiran.com/p1357794
Seyed, Pedram Hashemi, Asghar Tabei, Seyyed Peyman Hashemi, (2015). 'Investigation on TCF Bleaching of Tobacco stalk (Nicotiana tabacum L.'Coker 347') Soda Pulp', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29(4), pp.619-632. magiran.com/p1357794
سید پدرام هاشمی؛ اصغر تابعی؛ سید پیمان هاشمی. "بررسی رنگ بری خمیرکاغذ سودا از ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. Coker 347) با روش کاملا بدون کلر (TCF)". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 29 ،4 ، 1393، 619-632. magiran.com/p1357794
Seyed; Pedram Hashemi; Asghar Tabei; Seyyed Peyman Hashemi. "Investigation on TCF Bleaching of Tobacco stalk (Nicotiana tabacum L.'Coker 347') Soda Pulp", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 29, 4, 2015, 619-632. magiran.com/p1357794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال