ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله خانی، زهره کریمی، لیلا کریمی، (1393). بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 108، 483-498. magiran.com/p1358061
Abdollah Khani, Zohre Karimi, Leila Karimi, (2014). The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return, Tahghighate Eghtesadi, 108, 483-498. magiran.com/p1358061
عبدالله خانی، زهره کریمی، لیلا کریمی، بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1393؛ 108: 483-498. magiran.com/p1358061
Abdollah Khani, Zohre Karimi, Leila Karimi, The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return, Tahghighate Eghtesadi, 2014; 108: 483-498. magiran.com/p1358061
عبدالله خانی، زهره کریمی، لیلا کریمی، "بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی ،108 (1393): 483-498. magiran.com/p1358061
Abdollah Khani, Zohre Karimi, Leila Karimi, "The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return", Tahghighate Eghtesadi no. 108 (2014): 483-498. magiran.com/p1358061
عبدالله خانی، زهره کریمی، لیلا کریمی، (1393). 'بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران'، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 108، صص.483-498. magiran.com/p1358061
Abdollah Khani, Zohre Karimi, Leila Karimi, (2014). 'The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return', Tahghighate Eghtesadi, 108, pp.483-498. magiran.com/p1358061
عبدالله خانی؛ زهره کریمی؛ لیلا کریمی. "بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 108 ، 1393، 483-498. magiran.com/p1358061
Abdollah Khani; Zohre Karimi; Leila Karimi. "The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return", Tahghighate Eghtesadi, 108, 2014, 483-498. magiran.com/p1358061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال