ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی، مهدی غلامعلی فرد، (1393). پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 3(10)، 73-90. magiran.com/p1359244
Hasan Faramarzi, Seyed Mohsen Hosseini, Mehdi Gholamalifard, (2014). Fire Hazard Zoning in National Golestan Park Using Logistic Regression and GIS, Journal of Geography and Environmental Hazards, 3(10), 73-90. magiran.com/p1359244
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی، مهدی غلامعلی فرد، پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک. نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1393؛ 3(10): 73-90. magiran.com/p1359244
Hasan Faramarzi, Seyed Mohsen Hosseini, Mehdi Gholamalifard, Fire Hazard Zoning in National Golestan Park Using Logistic Regression and GIS, Journal of Geography and Environmental Hazards, 2014; 3(10): 73-90. magiran.com/p1359244
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی، مهدی غلامعلی فرد، "پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک"، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 3، شماره 10 (1393): 73-90. magiran.com/p1359244
Hasan Faramarzi, Seyed Mohsen Hosseini, Mehdi Gholamalifard, "Fire Hazard Zoning in National Golestan Park Using Logistic Regression and GIS", Journal of Geography and Environmental Hazards 3, no.10 (2014): 73-90. magiran.com/p1359244
حسن فرامرزی، سیدمحسن حسینی، مهدی غلامعلی فرد، (1393). 'پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک'، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 3(10)، صص.73-90. magiran.com/p1359244
Hasan Faramarzi, Seyed Mohsen Hosseini, Mehdi Gholamalifard, (2014). 'Fire Hazard Zoning in National Golestan Park Using Logistic Regression and GIS', Journal of Geography and Environmental Hazards, 3(10), pp.73-90. magiran.com/p1359244
حسن فرامرزی؛ سیدمحسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد. "پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک". نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 3 ،10 ، 1393، 73-90. magiran.com/p1359244
Hasan Faramarzi; Seyed Mohsen Hosseini; Mehdi Gholamalifard. "Fire Hazard Zoning in National Golestan Park Using Logistic Regression and GIS", Journal of Geography and Environmental Hazards, 3, 10, 2014, 73-90. magiran.com/p1359244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال