ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش یوسفی کبریا، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی، (1393). تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن)، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(2)، 63. magiran.com/p1359380
Daryoush Yousefi Kebria, Maryam Taghizadeh, Golamreza Darvish, (2015). Effect of Leachate Penetration on the Chemical and Physical Properties of MSW Landfill Soils (Case Study: Tonekabon Landfill), Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(2), 63. magiran.com/p1359380
داریوش یوسفی کبریا، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی، تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن). نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1393؛ 33(2): 63. magiran.com/p1359380
Daryoush Yousefi Kebria, Maryam Taghizadeh, Golamreza Darvish, Effect of Leachate Penetration on the Chemical and Physical Properties of MSW Landfill Soils (Case Study: Tonekabon Landfill), Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2015; 33(2): 63. magiran.com/p1359380
داریوش یوسفی کبریا، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی، "تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن)"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 33، شماره 2 (1393): 63. magiran.com/p1359380
Daryoush Yousefi Kebria, Maryam Taghizadeh, Golamreza Darvish, "Effect of Leachate Penetration on the Chemical and Physical Properties of MSW Landfill Soils (Case Study: Tonekabon Landfill)", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 33, no.2 (2015): 63. magiran.com/p1359380
داریوش یوسفی کبریا، مریم تقی زاده، غلامرضا درویشی، (1393). 'تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن)'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33(2)، صص.63. magiran.com/p1359380
Daryoush Yousefi Kebria, Maryam Taghizadeh, Golamreza Darvish, (2015). 'Effect of Leachate Penetration on the Chemical and Physical Properties of MSW Landfill Soils (Case Study: Tonekabon Landfill)', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33(2), pp.63. magiran.com/p1359380
داریوش یوسفی کبریا؛ مریم تقی زاده؛ غلامرضا درویشی. "تاثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی:محل دفن تنکابن)". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 33 ،2 ، 1393، 63. magiran.com/p1359380
Daryoush Yousefi Kebria; Maryam Taghizadeh; Golamreza Darvish. "Effect of Leachate Penetration on the Chemical and Physical Properties of MSW Landfill Soils (Case Study: Tonekabon Landfill)", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 33, 2, 2015, 63. magiran.com/p1359380
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال