ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فردین مومنی، مختار قبادی، سعید جلالی هنرمند، پرویز شکاری، (1393). واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(9)، 71-84. magiran.com/p1359531
Fardin Moemeni, Mokhtar Ghobadi , Saeid Jalali, Honarmand, Parviz Shekaari, (2015). The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions, Journal of Plant Process and Function, 3(9), 71-84. magiran.com/p1359531
فردین مومنی، مختار قبادی، سعید جلالی هنرمند، پرویز شکاری، واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1393؛ 3(9): 71-84. magiran.com/p1359531
Fardin Moemeni, Mokhtar Ghobadi , Saeid Jalali, Honarmand, Parviz Shekaari, The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions, Journal of Plant Process and Function, 2015; 3(9): 71-84. magiran.com/p1359531
فردین مومنی، مختار قبادی، سعید جلالی هنرمند، پرویز شکاری، "واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 3، شماره 9 (1393): 71-84. magiran.com/p1359531
Fardin Moemeni, Mokhtar Ghobadi , Saeid Jalali, Honarmand, Parviz Shekaari, "The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions", Journal of Plant Process and Function 3, no.9 (2015): 71-84. magiran.com/p1359531
فردین مومنی، مختار قبادی، سعید جلالی هنرمند، پرویز شکاری، (1393). 'واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3(9)، صص.71-84. magiran.com/p1359531
Fardin Moemeni, Mokhtar Ghobadi , Saeid Jalali, Honarmand, Parviz Shekaari, (2015). 'The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions', Journal of Plant Process and Function, 3(9), pp.71-84. magiran.com/p1359531
فردین مومنی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی هنرمند؛ پرویز شکاری. "واکنش خصوصیات فیزیولوژیک نخود به کودهای روی و پتاسیم در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 3 ،9 ، 1393، 71-84. magiran.com/p1359531
Fardin Moemeni; Mokhtar Ghobadi ; Saeid Jalali; Honarmand; Parviz Shekaari. "The response of physiological characteristics of chickpea to K and Zn fertilizers under dryland farming and supplementary irrigation conditions", Journal of Plant Process and Function, 3, 9, 2015, 71-84. magiran.com/p1359531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال