ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه رخش خورشید، زهرا فرج زاده ، علی محمد ایزدپناه، سید علیرضا سعادتجو، (1393). بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391، مجله مراقبت های نوین، 11(3)، 196-202. magiran.com/p1359683
Zahra Farajzadeh, Mahboubeh Rakhsh Khosid , Ali Mohammad Izadpanah, Seyed Alireza Saadatjoo, (2015). Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012, Modern Care Journal, 11(3), 196-202. magiran.com/p1359683
محبوبه رخش خورشید، زهرا فرج زاده ، علی محمد ایزدپناه، سید علیرضا سعادتجو، بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391. مجله مراقبت های نوین، 1393؛ 11(3): 196-202. magiran.com/p1359683
Zahra Farajzadeh, Mahboubeh Rakhsh Khosid , Ali Mohammad Izadpanah, Seyed Alireza Saadatjoo, Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012, Modern Care Journal, 2015; 11(3): 196-202. magiran.com/p1359683
محبوبه رخش خورشید، زهرا فرج زاده ، علی محمد ایزدپناه، سید علیرضا سعادتجو، "بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391"، مجله مراقبت های نوین 11، شماره 3 (1393): 196-202. magiran.com/p1359683
Zahra Farajzadeh, Mahboubeh Rakhsh Khosid , Ali Mohammad Izadpanah, Seyed Alireza Saadatjoo, "Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012", Modern Care Journal 11, no.3 (2015): 196-202. magiran.com/p1359683
محبوبه رخش خورشید، زهرا فرج زاده ، علی محمد ایزدپناه، سید علیرضا سعادتجو، (1393). 'بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391'، مجله مراقبت های نوین، 11(3)، صص.196-202. magiran.com/p1359683
Zahra Farajzadeh, Mahboubeh Rakhsh Khosid , Ali Mohammad Izadpanah, Seyed Alireza Saadatjoo, (2015). 'Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012', Modern Care Journal, 11(3), pp.196-202. magiran.com/p1359683
محبوبه رخش خورشید؛ زهرا فرج زاده ؛ علی محمد ایزدپناه؛ سید علیرضا سعادتجو. "بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391". مجله مراقبت های نوین، 11 ،3 ، 1393، 196-202. magiran.com/p1359683
Zahra Farajzadeh; Mahboubeh Rakhsh Khosid ; Ali Mohammad Izadpanah; Seyed Alireza Saadatjoo. "Factors affecting quality of education from the viewpoint of graduated nurses working in Birjand hospitals, 2012", Modern Care Journal, 11, 3, 2015, 196-202. magiran.com/p1359683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال