ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شراره مهدی زاده، مژگان خوشنام، (1393). تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(3)، 83-106. magiran.com/p1359954
Sharareh Mehdizadeh, Mojgan Khoshnam, (2014). Mobile Phone and Communication Behaviors of University Students in Yazd, Journal of Iran Cultural Research, 7(3), 83-106. magiran.com/p1359954
شراره مهدی زاده، مژگان خوشنام، تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 1393؛ 7(3): 83-106. magiran.com/p1359954
Sharareh Mehdizadeh, Mojgan Khoshnam, Mobile Phone and Communication Behaviors of University Students in Yazd, Journal of Iran Cultural Research, 2014; 7(3): 83-106. magiran.com/p1359954
شراره مهدی زاده، مژگان خوشنام، "تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 7، شماره 3 (1393): 83-106. magiran.com/p1359954
Sharareh Mehdizadeh, Mojgan Khoshnam, "Mobile Phone and Communication Behaviors of University Students in Yazd", Journal of Iran Cultural Research 7, no.3 (2014): 83-106. magiran.com/p1359954
شراره مهدی زاده، مژگان خوشنام، (1393). 'تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد'، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7(3)، صص.83-106. magiran.com/p1359954
Sharareh Mehdizadeh, Mojgan Khoshnam, (2014). 'Mobile Phone and Communication Behaviors of University Students in Yazd', Journal of Iran Cultural Research, 7(3), pp.83-106. magiran.com/p1359954
شراره مهدی زاده؛ مژگان خوشنام. "تلفن همراه و رفتارهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه های شهر یزد". فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 7 ،3 ، 1393، 83-106. magiran.com/p1359954
Sharareh Mehdizadeh; Mojgan Khoshnam. "Mobile Phone and Communication Behaviors of University Students in Yazd", Journal of Iran Cultural Research, 7, 3, 2014, 83-106. magiran.com/p1359954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال