ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمد کوره پز، عبدالعلی توجهی، (1393). درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2(5)، 93-119. magiran.com/p1360032
Abdoulali Tavajjohi, Hossein Mohammad Kourepaz, (2014). A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law, Journal of Criminal Law Reserch, 2(5), 93-119. magiran.com/p1360032
حسین محمد کوره پز، عبدالعلی توجهی، درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 1393؛ 2(5): 93-119. magiran.com/p1360032
Abdoulali Tavajjohi, Hossein Mohammad Kourepaz, A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law, Journal of Criminal Law Reserch, 2014; 2(5): 93-119. magiran.com/p1360032
حسین محمد کوره پز، عبدالعلی توجهی، "درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه"، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری 2، شماره 5 (1393): 93-119. magiran.com/p1360032
Abdoulali Tavajjohi, Hossein Mohammad Kourepaz, "A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law", Journal of Criminal Law Reserch 2, no.5 (2014): 93-119. magiran.com/p1360032
حسین محمد کوره پز، عبدالعلی توجهی، (1393). 'درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه'، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2(5)، صص.93-119. magiran.com/p1360032
Abdoulali Tavajjohi, Hossein Mohammad Kourepaz, (2014). 'A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law', Journal of Criminal Law Reserch, 2(5), pp.93-119. magiran.com/p1360032
حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی. "درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه". فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2 ،5 ، 1393، 93-119. magiran.com/p1360032
Abdoulali Tavajjohi; Hossein Mohammad Kourepaz. "A Prelude on the Institution of Sentencing Deferment in Iran, German and French Law", Journal of Criminal Law Reserch, 2, 5, 2014, 93-119. magiran.com/p1360032
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال