ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رشید صفری، رضا ولی زاده، رسول کدخدایی، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان، عین الله عبدی قزلجه، (1393). تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6(3)، 239-248. magiran.com/p1360082
Rashid Safari, Reza Valizadeh, Rasool Kadkhodaei, Abdolmansoor Tahmasebi, Abasa Ali Naserian, Enollao Abdi Ghezeljeh, (2015). Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6(3), 239-248. magiran.com/p1360082
رشید صفری، رضا ولی زاده، رسول کدخدایی، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان، عین الله عبدی قزلجه، تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1393؛ 6(3): 239-248. magiran.com/p1360082
Rashid Safari, Reza Valizadeh, Rasool Kadkhodaei, Abdolmansoor Tahmasebi, Abasa Ali Naserian, Enollao Abdi Ghezeljeh, Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2015; 6(3): 239-248. magiran.com/p1360082
رشید صفری، رضا ولی زاده، رسول کدخدایی، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان، عین الله عبدی قزلجه، "تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 6، شماره 3 (1393): 239-248. magiran.com/p1360082
Rashid Safari, Reza Valizadeh, Rasool Kadkhodaei, Abdolmansoor Tahmasebi, Abasa Ali Naserian, Enollao Abdi Ghezeljeh, "Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 6, no.3 (2015): 239-248. magiran.com/p1360082
رشید صفری، رضا ولی زاده، رسول کدخدایی، عبدالمنصور طهماسبی، عباسعلی ناصریان، عین الله عبدی قزلجه، (1393). 'تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6(3)، صص.239-248. magiran.com/p1360082
Rashid Safari, Reza Valizadeh, Rasool Kadkhodaei, Abdolmansoor Tahmasebi, Abasa Ali Naserian, Enollao Abdi Ghezeljeh, (2015). 'Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6(3), pp.239-248. magiran.com/p1360082
رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ رسول کدخدایی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ عین الله عبدی قزلجه. "تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 6 ،3 ، 1393، 239-248. magiran.com/p1360082
Rashid Safari; Reza Valizadeh; Rasool Kadkhodaei; Abdolmansoor Tahmasebi; Abasa Ali Naserian; Enollao Abdi Ghezeljeh. "Effect of microencapsulated fish oil on blood metabolites and rumen fatty acids in Sannan Lactating dairy goat", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 6, 3, 2015, 239-248. magiran.com/p1360082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال