ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی عباس زاده، سیدابولفضل ذاکریان، علی نحوی، جبرائیل نسل سراجی، (1393). بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در رانندگی، مجله ارگونومی، 2(3)، 2-13. magiran.com/p1360382
Mojtaba Abbaszadeh, Seyyed Abolfazl Zakerian , Ali Nahvi, Jebrael Nasl Seraji, (2015). The survey of relationship between bus driver's situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator, Journal of Ergonomics, 2(3), 2-13. magiran.com/p1360382
مجتبی عباس زاده، سیدابولفضل ذاکریان، علی نحوی، جبرائیل نسل سراجی، بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در رانندگی. مجله ارگونومی، 1393؛ 2(3): 2-13. magiran.com/p1360382
Mojtaba Abbaszadeh, Seyyed Abolfazl Zakerian , Ali Nahvi, Jebrael Nasl Seraji, The survey of relationship between bus driver's situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator, Journal of Ergonomics, 2015; 2(3): 2-13. magiran.com/p1360382
مجتبی عباس زاده، سیدابولفضل ذاکریان، علی نحوی، جبرائیل نسل سراجی، "بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در رانندگی"، مجله ارگونومی 2، شماره 3 (1393): 2-13. magiran.com/p1360382
Mojtaba Abbaszadeh, Seyyed Abolfazl Zakerian , Ali Nahvi, Jebrael Nasl Seraji, "The survey of relationship between bus driver's situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator", Journal of Ergonomics 2, no.3 (2015): 2-13. magiran.com/p1360382
مجتبی عباس زاده، سیدابولفضل ذاکریان، علی نحوی، جبرائیل نسل سراجی، (1393). 'بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در رانندگی'، مجله ارگونومی، 2(3)، صص.2-13. magiran.com/p1360382
Mojtaba Abbaszadeh, Seyyed Abolfazl Zakerian , Ali Nahvi, Jebrael Nasl Seraji, (2015). 'The survey of relationship between bus driver's situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator', Journal of Ergonomics, 2(3), pp.2-13. magiran.com/p1360382
مجتبی عباس زاده؛ سیدابولفضل ذاکریان؛ علی نحوی؛ جبرائیل نسل سراجی. "بررسی ارتباط توانایی های شناختی با آگاهی موقعیتی و عملکرد رانندگان اتوبوس در رانندگی". مجله ارگونومی، 2 ،3 ، 1393، 2-13. magiran.com/p1360382
Mojtaba Abbaszadeh; Seyyed Abolfazl Zakerian ; Ali Nahvi; Jebrael Nasl Seraji. "The survey of relationship between bus driver's situation awareness, driving performance and cognitive abilities using driving simulator", Journal of Ergonomics, 2, 3, 2015, 2-13. magiran.com/p1360382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال