ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه معدن کن، اسدالله واحد، طه صادری، (1393). بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی، مجله متن شناسی ادب فارسی، 6(23)، 1-20. magiran.com/p1360957
M. Madankan, A. Vahed, T. Saderi, (2014). Investigating Eleven Common Quatrains in Kahyam's and Hafiz's Quatrains based on the Date of Manuscripts and Stylistic and Thematic Points, Textual Criticism of Persian Literature, 6(23), 1-20. magiran.com/p1360957
معصومه معدن کن، اسدالله واحد، طه صادری، بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی. مجله متن شناسی ادب فارسی، 1393؛ 6(23): 1-20. magiran.com/p1360957
M. Madankan, A. Vahed, T. Saderi, Investigating Eleven Common Quatrains in Kahyam's and Hafiz's Quatrains based on the Date of Manuscripts and Stylistic and Thematic Points, Textual Criticism of Persian Literature, 2014; 6(23): 1-20. magiran.com/p1360957
معصومه معدن کن، اسدالله واحد، طه صادری، "بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی"، مجله متن شناسی ادب فارسی 6، شماره 23 (1393): 1-20. magiran.com/p1360957
M. Madankan, A. Vahed, T. Saderi, "Investigating Eleven Common Quatrains in Kahyam's and Hafiz's Quatrains based on the Date of Manuscripts and Stylistic and Thematic Points", Textual Criticism of Persian Literature 6, no.23 (2014): 1-20. magiran.com/p1360957
معصومه معدن کن، اسدالله واحد، طه صادری، (1393). 'بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی'، مجله متن شناسی ادب فارسی، 6(23)، صص.1-20. magiran.com/p1360957
M. Madankan, A. Vahed, T. Saderi, (2014). 'Investigating Eleven Common Quatrains in Kahyam's and Hafiz's Quatrains based on the Date of Manuscripts and Stylistic and Thematic Points', Textual Criticism of Persian Literature, 6(23), pp.1-20. magiran.com/p1360957
معصومه معدن کن؛ اسدالله واحد؛ طه صادری. "بررسی سراینده یازده رباعی دخیل مشترک در رباعیات خیام و حافظ با تکیه بر تاریخ نسخ و نکات سبکی و محتوایی". مجله متن شناسی ادب فارسی، 6 ،23 ، 1393، 1-20. magiran.com/p1360957
M. Madankan; A. Vahed; T. Saderi. "Investigating Eleven Common Quatrains in Kahyam's and Hafiz's Quatrains based on the Date of Manuscripts and Stylistic and Thematic Points", Textual Criticism of Persian Literature, 6, 23, 2014, 1-20. magiran.com/p1360957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال