ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1393). بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی بر نگرش دانشجویان پرستاری آجا به دو روش آموزشی سخنرانی و شبیه سازی، مجله پرستار و پزشک در رزم، 2(3)، 81-87. magiran.com/p1362001
, (2014). Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing student's attitude in Personal protection in chemical attacks, Nurse and Physician Within War, 2(3), 81-87. magiran.com/p1362001
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی بر نگرش دانشجویان پرستاری آجا به دو روش آموزشی سخنرانی و شبیه سازی. مجله پرستار و پزشک در رزم، 1393؛ 2(3): 81-87. magiran.com/p1362001
, Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing student's attitude in Personal protection in chemical attacks, Nurse and Physician Within War, 2014; 2(3): 81-87. magiran.com/p1362001
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، "بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی بر نگرش دانشجویان پرستاری آجا به دو روش آموزشی سخنرانی و شبیه سازی"، مجله پرستار و پزشک در رزم 2، شماره 3 (1393): 81-87. magiran.com/p1362001
, "Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing student's attitude in Personal protection in chemical attacks", Nurse and Physician Within War 2, no.3 (2014): 81-87. magiran.com/p1362001
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1393). 'بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی بر نگرش دانشجویان پرستاری آجا به دو روش آموزشی سخنرانی و شبیه سازی'، مجله پرستار و پزشک در رزم، 2(3)، صص.81-87. magiran.com/p1362001
, (2014). 'Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing student's attitude in Personal protection in chemical attacks', Nurse and Physician Within War, 2(3), pp.81-87. magiran.com/p1362001
منیره عبادی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ آرمین زارعیان. "بررسی تاثیر آموزش حفاظت فردی در حملات شیمیایی بر نگرش دانشجویان پرستاری آجا به دو روش آموزشی سخنرانی و شبیه سازی". مجله پرستار و پزشک در رزم، 2 ،3 ، 1393، 81-87. magiran.com/p1362001
. "Comparison of the effects of conventional and simulation teaching methods on nursing student's attitude in Personal protection in chemical attacks", Nurse and Physician Within War, 2, 3, 2014, 81-87. magiran.com/p1362001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال