ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو یازرلو، بهروز جعفرپور، مینا کوهی حبیبی، سعید طریقی، جان دبلیو رندلز، (1393). نخستین بررسی ویروئید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(3)، 277-284. magiran.com/p1362151
A. Yazarlou, B. Jafarpour, M. Koohi Habibi, S. Tarighi, J. W. Randles, (2014). First Characterization of Apple scar skin viroid from Apple and pear cultivars in Iran and determination of genetic diversity, Journal of plant protection, 28(3), 277-284. magiran.com/p1362151
آرزو یازرلو، بهروز جعفرپور، مینا کوهی حبیبی، سعید طریقی، جان دبلیو رندلز، نخستین بررسی ویروئید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1393؛ 28(3): 277-284. magiran.com/p1362151
A. Yazarlou, B. Jafarpour, M. Koohi Habibi, S. Tarighi, J. W. Randles, First Characterization of Apple scar skin viroid from Apple and pear cultivars in Iran and determination of genetic diversity, Journal of plant protection, 2014; 28(3): 277-284. magiran.com/p1362151
آرزو یازرلو، بهروز جعفرپور، مینا کوهی حبیبی، سعید طریقی، جان دبلیو رندلز، "نخستین بررسی ویروئید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 28، شماره 3 (1393): 277-284. magiran.com/p1362151
A. Yazarlou, B. Jafarpour, M. Koohi Habibi, S. Tarighi, J. W. Randles, "First Characterization of Apple scar skin viroid from Apple and pear cultivars in Iran and determination of genetic diversity", Journal of plant protection 28, no.3 (2014): 277-284. magiran.com/p1362151
آرزو یازرلو، بهروز جعفرپور، مینا کوهی حبیبی، سعید طریقی، جان دبلیو رندلز، (1393). 'نخستین بررسی ویروئید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(3)، صص.277-284. magiran.com/p1362151
A. Yazarlou, B. Jafarpour, M. Koohi Habibi, S. Tarighi, J. W. Randles, (2014). 'First Characterization of Apple scar skin viroid from Apple and pear cultivars in Iran and determination of genetic diversity', Journal of plant protection, 28(3), pp.277-284. magiran.com/p1362151
آرزو یازرلو؛ بهروز جعفرپور؛ مینا کوهی حبیبی؛ سعید طریقی؛ جان دبلیو رندلز. "نخستین بررسی ویروئید پوست پینه ای سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28 ،3 ، 1393، 277-284. magiran.com/p1362151
A. Yazarlou; B. Jafarpour; M. Koohi Habibi; S. Tarighi; J. W. Randles. "First Characterization of Apple scar skin viroid from Apple and pear cultivars in Iran and determination of genetic diversity", Journal of plant protection, 28, 3, 2014, 277-284. magiran.com/p1362151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال