ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی باغستانی میبدی ابراهیم ممنوعی فرخ الدین قزلی اسکندر زند فرید لطفی ماوی، (1393). ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(3)، 313-324. magiran.com/p1362221
M. A. Baghestani, E. Mamnoei, F. Ghezeli, E. Zand, F. Lotfi Mavi, (2014). Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions, Journal of plant protection, 28(3), 313-324. magiran.com/p1362221
محمد علی باغستانی میبدی ابراهیم ممنوعی فرخ الدین قزلی اسکندر زند فرید لطفی ماوی، ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس. فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 1393؛ 28(3): 313-324. magiran.com/p1362221
M. A. Baghestani, E. Mamnoei, F. Ghezeli, E. Zand, F. Lotfi Mavi, Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions, Journal of plant protection, 2014; 28(3): 313-324. magiran.com/p1362221
محمد علی باغستانی میبدی ابراهیم ممنوعی فرخ الدین قزلی اسکندر زند فرید لطفی ماوی، "ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس"، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان 28، شماره 3 (1393): 313-324. magiran.com/p1362221
M. A. Baghestani, E. Mamnoei, F. Ghezeli, E. Zand, F. Lotfi Mavi, "Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions", Journal of plant protection 28, no.3 (2014): 313-324. magiran.com/p1362221
محمد علی باغستانی میبدی ابراهیم ممنوعی فرخ الدین قزلی اسکندر زند فرید لطفی ماوی، (1393). 'ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس'، فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28(3)، صص.313-324. magiran.com/p1362221
M. A. Baghestani, E. Mamnoei, F. Ghezeli, E. Zand, F. Lotfi Mavi, (2014). 'Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions', Journal of plant protection, 28(3), pp.313-324. magiran.com/p1362221
محمد علی باغستانی میبدی ابراهیم ممنوعی فرخ الدین قزلی اسکندر زند فرید لطفی ماوی. "ارزیابی کارآیی علف کش مایستر- ادی (فورام سولفورون+ یدوسولفورون+ ایزوگزادیفن) در کنترل علف های هرز مختلف مزارع ذرت دانه ای کرج، جیرفت و فارس". فصلنامه مطالعات حفاظت گیاهان، 28 ،3 ، 1393، 313-324. magiran.com/p1362221
M. A. Baghestani; E. Mamnoei; F. Ghezeli; E. Zand; F. Lotfi Mavi. "Evaluating the Efficacy of MaisTer 3.1% OD (Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen-ethyl) in the Control of Different Weeds in Corn Fields of Karaj, Jiroft and Fars Regions", Journal of plant protection, 28, 3, 2014, 313-324. magiran.com/p1362221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال