ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عباسی سرمدی، (1393). نقش اتحادیه افریقا در حل وفصل بحران لیبی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4(12)، 99. magiran.com/p1362269
Mehdi Abbasi Sarmadi, (2014). The role of the African Union in the settlement of the Libyan Crisis, International Relations Research Quarterly, 4(12), 99. magiran.com/p1362269
مهدی عباسی سرمدی، نقش اتحادیه افریقا در حل وفصل بحران لیبی. فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 1393؛ 4(12): 99. magiran.com/p1362269
Mehdi Abbasi Sarmadi, The role of the African Union in the settlement of the Libyan Crisis, International Relations Research Quarterly, 2014; 4(12): 99. magiran.com/p1362269
مهدی عباسی سرمدی، "نقش اتحادیه افریقا در حل وفصل بحران لیبی"، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل 4، شماره 12 (1393): 99. magiran.com/p1362269
Mehdi Abbasi Sarmadi, "The role of the African Union in the settlement of the Libyan Crisis", International Relations Research Quarterly 4, no.12 (2014): 99. magiran.com/p1362269
مهدی عباسی سرمدی، (1393). 'نقش اتحادیه افریقا در حل وفصل بحران لیبی'، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4(12)، صص.99. magiran.com/p1362269
Mehdi Abbasi Sarmadi, (2014). 'The role of the African Union in the settlement of the Libyan Crisis', International Relations Research Quarterly, 4(12), pp.99. magiran.com/p1362269
مهدی عباسی سرمدی. "نقش اتحادیه افریقا در حل وفصل بحران لیبی". فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4 ،12 ، 1393، 99. magiran.com/p1362269
Mehdi Abbasi Sarmadi. "The role of the African Union in the settlement of the Libyan Crisis", International Relations Research Quarterly, 4, 12, 2014, 99. magiran.com/p1362269
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال