ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر زالی، اسماعیل قاسمی، سید حسین مرتضوی، نیر ابراهیمی، (1393). تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4(12)، 161. magiran.com/p1362271
Nader Zali, Esmaeil Ghasemi, Seyed Hosain Mortazavi, Nayyer Ebrahimi, (2014). Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries, International Relations Research Quarterly, 4(12), 161. magiran.com/p1362271
نادر زالی، اسماعیل قاسمی، سید حسین مرتضوی، نیر ابراهیمی، تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه. فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 1393؛ 4(12): 161. magiran.com/p1362271
Nader Zali, Esmaeil Ghasemi, Seyed Hosain Mortazavi, Nayyer Ebrahimi, Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries, International Relations Research Quarterly, 2014; 4(12): 161. magiran.com/p1362271
نادر زالی، اسماعیل قاسمی، سید حسین مرتضوی، نیر ابراهیمی، "تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه"، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل 4، شماره 12 (1393): 161. magiran.com/p1362271
Nader Zali, Esmaeil Ghasemi, Seyed Hosain Mortazavi, Nayyer Ebrahimi, "Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries", International Relations Research Quarterly 4, no.12 (2014): 161. magiran.com/p1362271
نادر زالی، اسماعیل قاسمی، سید حسین مرتضوی، نیر ابراهیمی، (1393). 'تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه'، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4(12)، صص.161. magiran.com/p1362271
Nader Zali, Esmaeil Ghasemi, Seyed Hosain Mortazavi, Nayyer Ebrahimi, (2014). 'Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries', International Relations Research Quarterly, 4(12), pp.161. magiran.com/p1362271
نادر زالی؛ اسماعیل قاسمی؛ سید حسین مرتضوی؛ نیر ابراهیمی. "تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه". فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، 4 ،12 ، 1393، 161. magiran.com/p1362271
Nader Zali; Esmaeil Ghasemi; Seyed Hosain Mortazavi; Nayyer Ebrahimi. "Analysis of Globalization Trend Applying KOF Index in Iran and Its Comparison with Middle East Countries", International Relations Research Quarterly, 4, 12, 2014, 161. magiran.com/p1362271
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال