ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا لطفی، (1393). حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی، پژوهشنامه خراسان بزرگ، 5(14)، 63. magiran.com/p1362726
Zahra Lotfi, (2014). Rule of Mohammed Daoud Khan in Afghanistan (1978-1973 M / S 1357-1352) and Iran policy against him in this period of history, Journal of Greate Khorasan, 5(14), 63. magiran.com/p1362726
زهرا لطفی، حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی. پژوهشنامه خراسان بزرگ، 1393؛ 5(14): 63. magiran.com/p1362726
Zahra Lotfi, Rule of Mohammed Daoud Khan in Afghanistan (1978-1973 M / S 1357-1352) and Iran policy against him in this period of history, Journal of Greate Khorasan, 2014; 5(14): 63. magiran.com/p1362726
زهرا لطفی، "حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی"، پژوهشنامه خراسان بزرگ 5، شماره 14 (1393): 63. magiran.com/p1362726
Zahra Lotfi, "Rule of Mohammed Daoud Khan in Afghanistan (1978-1973 M / S 1357-1352) and Iran policy against him in this period of history", Journal of Greate Khorasan 5, no.14 (2014): 63. magiran.com/p1362726
زهرا لطفی، (1393). 'حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی'، پژوهشنامه خراسان بزرگ، 5(14)، صص.63. magiran.com/p1362726
Zahra Lotfi, (2014). 'Rule of Mohammed Daoud Khan in Afghanistan (1978-1973 M / S 1357-1352) and Iran policy against him in this period of history', Journal of Greate Khorasan, 5(14), pp.63. magiran.com/p1362726
زهرا لطفی. "حکومت محمد داوودخان در افغانستان (1978-1973 م/ 1357-1352ش) و سیاست ایران در قبال او در این دوره تاریخی". پژوهشنامه خراسان بزرگ، 5 ،14 ، 1393، 63. magiran.com/p1362726
Zahra Lotfi. "Rule of Mohammed Daoud Khan in Afghanistan (1978-1973 M / S 1357-1352) and Iran policy against him in this period of history", Journal of Greate Khorasan, 5, 14, 2014, 63. magiran.com/p1362726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال