ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شریعتی نجف آبادی، شادی گرجستانی زاده، علی سلطانی، زریر سعیدی، (1393). بررسی برخی شاخص های رویشی موثر در گزینش گونه های ولیک توسط پروانه لیسه (Hyponomeuta padella) در جنگل های بازفت، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(1)، 66-75. magiran.com/p1364243
Hossein Shariati Najafabadi, Shadi Gorjestanizadeh, Ali Soltani, Zarir Saeidi, (2014). Hawthorn preference of orchard ermine, Hyponomeuta padella in Bâzoft forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(1), 66-75. magiran.com/p1364243
حسین شریعتی نجف آبادی، شادی گرجستانی زاده، علی سلطانی، زریر سعیدی، بررسی برخی شاخص های رویشی موثر در گزینش گونه های ولیک توسط پروانه لیسه (Hyponomeuta padella) در جنگل های بازفت. مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 1393؛ 12(1): 66-75. magiran.com/p1364243
Hossein Shariati Najafabadi, Shadi Gorjestanizadeh, Ali Soltani, Zarir Saeidi, Hawthorn preference of orchard ermine, Hyponomeuta padella in Bâzoft forests, Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 2014; 12(1): 66-75. magiran.com/p1364243
حسین شریعتی نجف آبادی، شادی گرجستانی زاده، علی سلطانی، زریر سعیدی، "بررسی برخی شاخص های رویشی موثر در گزینش گونه های ولیک توسط پروانه لیسه (Hyponomeuta padella) در جنگل های بازفت"، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران 12، شماره 1 (1393): 66-75. magiran.com/p1364243
Hossein Shariati Najafabadi, Shadi Gorjestanizadeh, Ali Soltani, Zarir Saeidi, "Hawthorn preference of orchard ermine, Hyponomeuta padella in Bâzoft forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 12, no.1 (2014): 66-75. magiran.com/p1364243
حسین شریعتی نجف آبادی، شادی گرجستانی زاده، علی سلطانی، زریر سعیدی، (1393). 'بررسی برخی شاخص های رویشی موثر در گزینش گونه های ولیک توسط پروانه لیسه (Hyponomeuta padella) در جنگل های بازفت'، مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12(1)، صص.66-75. magiran.com/p1364243
Hossein Shariati Najafabadi, Shadi Gorjestanizadeh, Ali Soltani, Zarir Saeidi, (2014). 'Hawthorn preference of orchard ermine, Hyponomeuta padella in Bâzoft forests', Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12(1), pp.66-75. magiran.com/p1364243
حسین شریعتی نجف آبادی؛ شادی گرجستانی زاده؛ علی سلطانی؛ زریر سعیدی. "بررسی برخی شاخص های رویشی موثر در گزینش گونه های ولیک توسط پروانه لیسه (Hyponomeuta padella) در جنگل های بازفت". مجله تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، 12 ،1 ، 1393، 66-75. magiran.com/p1364243
Hossein Shariati Najafabadi; Shadi Gorjestanizadeh; Ali Soltani; Zarir Saeidi. "Hawthorn preference of orchard ermine, Hyponomeuta padella in Bâzoft forests", Iranian Journal of Forest and Range Protection Research, 12, 1, 2014, 66-75. magiran.com/p1364243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال