ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر رحمانی رسا، سعیده سادات مرتضوی، وحید راشدی، مسعود غریب، (1393). بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی، فصلنامه توانبخشی، 15(1)، 78. magiran.com/p1364940
Mr Amir Rahmani Rasa, Mrs Saeedeh Sadat Mortazavi, Mr Vahid Rashedi, Mr Masoud Gharib, (2014). Investigating the Motor Development in Infants of Hamadan Based on Peabody Developmental Motor Scales, Archives of Rehabilitation, 15(1), 78. magiran.com/p1364940
امیر رحمانی رسا، سعیده سادات مرتضوی، وحید راشدی، مسعود غریب، بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی. فصلنامه توانبخشی، 1393؛ 15(1): 78. magiran.com/p1364940
Mr Amir Rahmani Rasa, Mrs Saeedeh Sadat Mortazavi, Mr Vahid Rashedi, Mr Masoud Gharib, Investigating the Motor Development in Infants of Hamadan Based on Peabody Developmental Motor Scales, Archives of Rehabilitation, 2014; 15(1): 78. magiran.com/p1364940
امیر رحمانی رسا، سعیده سادات مرتضوی، وحید راشدی، مسعود غریب، "بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی"، فصلنامه توانبخشی 15، شماره 1 (1393): 78. magiran.com/p1364940
Mr Amir Rahmani Rasa, Mrs Saeedeh Sadat Mortazavi, Mr Vahid Rashedi, Mr Masoud Gharib, "Investigating the Motor Development in Infants of Hamadan Based on Peabody Developmental Motor Scales", Archives of Rehabilitation 15, no.1 (2014): 78. magiran.com/p1364940
امیر رحمانی رسا، سعیده سادات مرتضوی، وحید راشدی، مسعود غریب، (1393). 'بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی'، فصلنامه توانبخشی، 15(1)، صص.78. magiran.com/p1364940
Mr Amir Rahmani Rasa, Mrs Saeedeh Sadat Mortazavi, Mr Vahid Rashedi, Mr Masoud Gharib, (2014). 'Investigating the Motor Development in Infants of Hamadan Based on Peabody Developmental Motor Scales', Archives of Rehabilitation, 15(1), pp.78. magiran.com/p1364940
امیر رحمانی رسا؛ سعیده سادات مرتضوی؛ وحید راشدی؛ مسعود غریب. "بررسی رشد حرکتی شیرخواران 2-0 ساله شهر همدان براساس آزمون پی بادی". فصلنامه توانبخشی، 15 ،1 ، 1393، 78. magiran.com/p1364940
Mr Amir Rahmani Rasa; Mrs Saeedeh Sadat Mortazavi; Mr Vahid Rashedi; Mr Masoud Gharib. "Investigating the Motor Development in Infants of Hamadan Based on Peabody Developmental Motor Scales", Archives of Rehabilitation, 15, 1, 2014, 78. magiran.com/p1364940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال