ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد قدرتی نیازی، روح الله عبدالشاهی، (1393). ارزیابی پایداری عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)، فصلنامه علوم زراعی ایران، 16(4)، 322. magiran.com/p1365498
Ghodrati, Niarif., R. Abdolshahi, (2015). Evaluation of yield stability of 40 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI), Iranian Journal of Crop Sciences, 16(4), 322. magiran.com/p1365498
فرهاد قدرتی نیازی، روح الله عبدالشاهی، ارزیابی پایداری عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI). فصلنامه علوم زراعی ایران، 1393؛ 16(4): 322. magiran.com/p1365498
Ghodrati, Niarif., R. Abdolshahi, Evaluation of yield stability of 40 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI), Iranian Journal of Crop Sciences, 2015; 16(4): 322. magiran.com/p1365498
فرهاد قدرتی نیازی، روح الله عبدالشاهی، "ارزیابی پایداری عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)"، فصلنامه علوم زراعی ایران 16، شماره 4 (1393): 322. magiran.com/p1365498
Ghodrati, Niarif., R. Abdolshahi, "Evaluation of yield stability of 40 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI)", Iranian Journal of Crop Sciences 16, no.4 (2015): 322. magiran.com/p1365498
فرهاد قدرتی نیازی، روح الله عبدالشاهی، (1393). 'ارزیابی پایداری عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 16(4)، صص.322. magiran.com/p1365498
Ghodrati, Niarif., R. Abdolshahi, (2015). 'Evaluation of yield stability of 40 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI)', Iranian Journal of Crop Sciences, 16(4), pp.322. magiran.com/p1365498
فرهاد قدرتی نیازی؛ روح الله عبدالشاهی. "ارزیابی پایداری عملکرد دانه 40 ژنوتیپ گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش آثار اصلی جمع پذیر و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)". فصلنامه علوم زراعی ایران، 16 ،4 ، 1393، 322. magiran.com/p1365498
Ghodrati; Niarif.; R. Abdolshahi. "Evaluation of yield stability of 40 bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes using additive main effects and multiplicative interaction (AMMI)", Iranian Journal of Crop Sciences, 16, 4, 2015, 322. magiran.com/p1365498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال