ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی رضایی، ندا محمدی نیا، نسترن حیدری خیاط، شیوا پژمان خواه، (1389). بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 53-61. magiran.com/p1365772
M. Rezaei, N. Mohammadinia, N. Heidari, Sh Pejmankhah, (2011). Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010), Community Health Journal, 5(1), 53-61. magiran.com/p1365772
محمدعلی رضایی، ندا محمدی نیا، نسترن حیدری خیاط، شیوا پژمان خواه، بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 53-61. magiran.com/p1365772
M. Rezaei, N. Mohammadinia, N. Heidari, Sh Pejmankhah, Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010), Community Health Journal, 2011; 5(1): 53-61. magiran.com/p1365772
محمدعلی رضایی، ندا محمدی نیا، نسترن حیدری خیاط، شیوا پژمان خواه، "بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 53-61. magiran.com/p1365772
M. Rezaei, N. Mohammadinia, N. Heidari, Sh Pejmankhah, "Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010)", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 53-61. magiran.com/p1365772
محمدعلی رضایی، ندا محمدی نیا، نسترن حیدری خیاط، شیوا پژمان خواه، (1389). 'بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.53-61. magiran.com/p1365772
M. Rezaei, N. Mohammadinia, N. Heidari, Sh Pejmankhah, (2011). 'Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010)', Community Health Journal, 5(1), pp.53-61. magiran.com/p1365772
محمدعلی رضایی؛ ندا محمدی نیا؛ نسترن حیدری خیاط؛ شیوا پژمان خواه. "بررسی میزان آگاهی زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر ایرانشهر در مورد مصرف اسید فولیک در سال1389". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 53-61. magiran.com/p1365772
M. Rezaei; N. Mohammadinia; N. Heidari; Sh Pejmankhah. "Awareness on taking folic acid among pregnant women who referred to heath centers in Iranshahr city (2010)", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 53-61. magiran.com/p1365772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال