ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی انصاری، علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی، (1389). موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 38-44. magiran.com/p1365775
A. Ansari, A. Khodadadi, Ar Sayadi, T. Negahban, M. Allahtavakoli, (2011). Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007, Community Health Journal, 5(1), 38-44. magiran.com/p1365775
علی انصاری، علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی، موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 38-44. magiran.com/p1365775
A. Ansari, A. Khodadadi, Ar Sayadi, T. Negahban, M. Allahtavakoli, Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007, Community Health Journal, 2011; 5(1): 38-44. magiran.com/p1365775
علی انصاری، علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی، "موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 38-44. magiran.com/p1365775
A. Ansari, A. Khodadadi, Ar Sayadi, T. Negahban, M. Allahtavakoli, "Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 38-44. magiran.com/p1365775
علی انصاری، علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، طیبه نگاهبان، محمد الله توکلی، (1389). 'موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.38-44. magiran.com/p1365775
A. Ansari, A. Khodadadi, Ar Sayadi, T. Negahban, M. Allahtavakoli, (2011). 'Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007', Community Health Journal, 5(1), pp.38-44. magiran.com/p1365775
علی انصاری؛ علی خدادادی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ طیبه نگاهبان؛ محمد الله توکلی. "موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 38-44. magiran.com/p1365775
A. Ansari; A. Khodadadi; Ar Sayadi; T. Negahban; M. Allahtavakoli. "Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 38-44. magiran.com/p1365775
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال