ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حیدری، سارا شهبازی، (1389). فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 32-37. magiran.com/p1365776
M. Heidari, S. Shahbazi, (2011). Prevalence of needle sticks exposure in operation room's staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011, Community Health Journal, 5(1), 32-37. magiran.com/p1365776
محمد حیدری، سارا شهبازی، فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 32-37. magiran.com/p1365776
M. Heidari, S. Shahbazi, Prevalence of needle sticks exposure in operation room's staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011, Community Health Journal, 2011; 5(1): 32-37. magiran.com/p1365776
محمد حیدری، سارا شهبازی، "فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 32-37. magiran.com/p1365776
M. Heidari, S. Shahbazi, "Prevalence of needle sticks exposure in operation room's staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 32-37. magiran.com/p1365776
محمد حیدری، سارا شهبازی، (1389). 'فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.32-37. magiran.com/p1365776
M. Heidari, S. Shahbazi, (2011). 'Prevalence of needle sticks exposure in operation room's staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011', Community Health Journal, 5(1), pp.32-37. magiran.com/p1365776
محمد حیدری؛ سارا شهبازی. "فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 32-37. magiran.com/p1365776
M. Heidari; S. Shahbazi. "Prevalence of needle sticks exposure in operation room's staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 32-37. magiran.com/p1365776
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال