ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مریم لطفی پور رفسنجانی، شهناز ترک زهرانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد، (1389). نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 25-31. magiran.com/p1365777
M. Lotfi Pur, Sh Tork Zahrani, M. Ahmadi, H. Alavi Majd, (2011). Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389, Community Health Journal, 5(1), 25-31. magiran.com/p1365777
سیده مریم لطفی پور رفسنجانی، شهناز ترک زهرانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد، نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 25-31. magiran.com/p1365777
M. Lotfi Pur, Sh Tork Zahrani, M. Ahmadi, H. Alavi Majd, Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389, Community Health Journal, 2011; 5(1): 25-31. magiran.com/p1365777
سیده مریم لطفی پور رفسنجانی، شهناز ترک زهرانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد، "نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 25-31. magiran.com/p1365777
M. Lotfi Pur, Sh Tork Zahrani, M. Ahmadi, H. Alavi Majd, "Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 25-31. magiran.com/p1365777
سیده مریم لطفی پور رفسنجانی، شهناز ترک زهرانی، محبوبه احمدی، حمید علوی مجد، (1389). 'نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.25-31. magiran.com/p1365777
M. Lotfi Pur, Sh Tork Zahrani, M. Ahmadi, H. Alavi Majd, (2011). 'Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389', Community Health Journal, 5(1), pp.25-31. magiran.com/p1365777
سیده مریم لطفی پور رفسنجانی؛ شهناز ترک زهرانی؛ محبوبه احمدی؛ حمید علوی مجد. "نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 25-31. magiran.com/p1365777
M. Lotfi Pur; Sh Tork Zahrani; M. Ahmadi; H. Alavi Majd. "Assessing the Educational Inquiries of Midwifes in before, during and post partum care1389", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 25-31. magiran.com/p1365777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال