ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، (1389). همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 17-24. magiran.com/p1365778
F. Safaralizadeh, H. Partovazam, A. Habibpoor, (2011). The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009, Community Health Journal, 5(1), 17-24. magiran.com/p1365778
فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 17-24. magiran.com/p1365778
F. Safaralizadeh, H. Partovazam, A. Habibpoor, The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009, Community Health Journal, 2011; 5(1): 17-24. magiran.com/p1365778
فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، "همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 17-24. magiran.com/p1365778
F. Safaralizadeh, H. Partovazam, A. Habibpoor, "The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 17-24. magiran.com/p1365778
فاطمه صفرعلیزاده، حمیده پرتواعظم، زینب حبیب پور، (1389). 'همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.17-24. magiran.com/p1365778
F. Safaralizadeh, H. Partovazam, A. Habibpoor, (2011). 'The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009', Community Health Journal, 5(1), pp.17-24. magiran.com/p1365778
فاطمه صفرعلیزاده؛ حمیده پرتواعظم؛ زینب حبیب پور. "همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 17-24. magiran.com/p1365778
F. Safaralizadeh; H. Partovazam; A. Habibpoor. "The correlation between depression and body mass index in female teenagers of khoy during year 2009", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 17-24. magiran.com/p1365778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال