ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، حسین اسماعیلی، (1389). میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 8-16. magiran.com/p1365780
A. Khodadadi, A. Sayadi, H. Smaeli, (2011). Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009, Community Health Journal, 5(1), 8-16. magiran.com/p1365780
علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، حسین اسماعیلی، میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 8-16. magiran.com/p1365780
A. Khodadadi, A. Sayadi, H. Smaeli, Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009, Community Health Journal, 2011; 5(1): 8-16. magiran.com/p1365780
علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، حسین اسماعیلی، "میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 8-16. magiran.com/p1365780
A. Khodadadi, A. Sayadi, H. Smaeli, "Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 8-16. magiran.com/p1365780
علی خدادادی زاده، احمدرضا صیادی، حسین اسماعیلی، (1389). 'میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.8-16. magiran.com/p1365780
A. Khodadadi, A. Sayadi, H. Smaeli, (2011). 'Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009', Community Health Journal, 5(1), pp.8-16. magiran.com/p1365780
علی خدادادی زاده؛ احمدرضا صیادی؛ حسین اسماعیلی. "میزان آگاهی از اصول خود مراقبتی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان درسال1388". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 8-16. magiran.com/p1365780
A. Khodadadi; A. Sayadi; H. Smaeli. "Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 8-16. magiran.com/p1365780
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال