ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام فضل جو، آتنا دادگری، الهه اکبر، (1389). مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390، مجله سلامت جامعه، 5(1)، 1-7. magiran.com/p1365781
E. Fazlju, A. Dadgari, E. Akbar, (2011). Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390, Community Health Journal, 5(1), 1-7. magiran.com/p1365781
الهام فضل جو، آتنا دادگری، الهه اکبر، مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390. مجله سلامت جامعه، 1389؛ 5(1): 1-7. magiran.com/p1365781
E. Fazlju, A. Dadgari, E. Akbar, Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390, Community Health Journal, 2011; 5(1): 1-7. magiran.com/p1365781
الهام فضل جو، آتنا دادگری، الهه اکبر، "مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390"، مجله سلامت جامعه 5، شماره 1 (1389): 1-7. magiran.com/p1365781
E. Fazlju, A. Dadgari, E. Akbar, "Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390", Community Health Journal 5, no.1 (2011): 1-7. magiran.com/p1365781
الهام فضل جو، آتنا دادگری، الهه اکبر، (1389). 'مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390'، مجله سلامت جامعه، 5(1)، صص.1-7. magiran.com/p1365781
E. Fazlju, A. Dadgari, E. Akbar, (2011). 'Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390', Community Health Journal, 5(1), pp.1-7. magiran.com/p1365781
الهام فضل جو؛ آتنا دادگری؛ الهه اکبر. "مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390". مجله سلامت جامعه، 5 ،1 ، 1389، 1-7. magiran.com/p1365781
E. Fazlju; A. Dadgari; E. Akbar. "Evaluation of the impact of peer Education on knowledge and attitude towards Electroconvulsive therapy in Shahid Sadoughi University nursing student,1390", Community Health Journal, 5, 1, 2011, 1-7. magiran.com/p1365781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال