ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی برمور، جلال دهقان نیا، بابک قنبرزاده، (1393). مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 10(4)، 349. magiran.com/p1366053
Mahdi Barmour, Jalal Dehghannya, Babak Ghanbarzadeh, (2015). Modeling oil uptake of potato strips pretreated with ultrasound, microwave and osmotic dehydration during deep-fat frying process, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 10(4), 349. magiran.com/p1366053
مهدی برمور، جلال دهقان نیا، بابک قنبرزاده، مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1393؛ 10(4): 349. magiran.com/p1366053
Mahdi Barmour, Jalal Dehghannya, Babak Ghanbarzadeh, Modeling oil uptake of potato strips pretreated with ultrasound, microwave and osmotic dehydration during deep-fat frying process, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2015; 10(4): 349. magiran.com/p1366053
مهدی برمور، جلال دهقان نیا، بابک قنبرزاده، "مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 10، شماره 4 (1393): 349. magiran.com/p1366053
Mahdi Barmour, Jalal Dehghannya, Babak Ghanbarzadeh, "Modeling oil uptake of potato strips pretreated with ultrasound, microwave and osmotic dehydration during deep-fat frying process", Iranian Food Science and Technology Research Journal 10, no.4 (2015): 349. magiran.com/p1366053
مهدی برمور، جلال دهقان نیا، بابک قنبرزاده، (1393). 'مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 10(4)، صص.349. magiran.com/p1366053
Mahdi Barmour, Jalal Dehghannya, Babak Ghanbarzadeh, (2015). 'Modeling oil uptake of potato strips pretreated with ultrasound, microwave and osmotic dehydration during deep-fat frying process', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 10(4), pp.349. magiran.com/p1366053
مهدی برمور؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده. "مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 10 ،4 ، 1393، 349. magiran.com/p1366053
Mahdi Barmour; Jalal Dehghannya; Babak Ghanbarzadeh. "Modeling oil uptake of potato strips pretreated with ultrasound, microwave and osmotic dehydration during deep-fat frying process", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 10, 4, 2015, 349. magiran.com/p1366053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال