ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، (1393). ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1(1)، 67-92. magiran.com/p1366384
Sohrab Alvaninejad , Roghayeh Aghaei, Roghayeh Zolfaghari, (2015). Assessment of biodiversity of plant ecological groups in Vezg forest of Yasouj, Journal of Zagros Forests Researches, 1(1), 67-92. magiran.com/p1366384
سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج. مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1393؛ 1(1): 67-92. magiran.com/p1366384
Sohrab Alvaninejad , Roghayeh Aghaei, Roghayeh Zolfaghari, Assessment of biodiversity of plant ecological groups in Vezg forest of Yasouj, Journal of Zagros Forests Researches, 2015; 1(1): 67-92. magiran.com/p1366384
سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، "ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج"، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس 1، شماره 1 (1393): 67-92. magiran.com/p1366384
Sohrab Alvaninejad , Roghayeh Aghaei, Roghayeh Zolfaghari, "Assessment of biodiversity of plant ecological groups in Vezg forest of Yasouj", Journal of Zagros Forests Researches 1, no.1 (2015): 67-92. magiran.com/p1366384
سهراب الوانی نژاد، رقیه آقایی، رقیه ذوالفقاری، (1393). 'ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج'، مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1(1)، صص.67-92. magiran.com/p1366384
Sohrab Alvaninejad , Roghayeh Aghaei, Roghayeh Zolfaghari, (2015). 'Assessment of biodiversity of plant ecological groups in Vezg forest of Yasouj', Journal of Zagros Forests Researches, 1(1), pp.67-92. magiran.com/p1366384
سهراب الوانی نژاد؛ رقیه آقایی؛ رقیه ذوالفقاری. "ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج". مجله تحقیقات جنگل های زاگرس، 1 ،1 ، 1393، 67-92. magiran.com/p1366384
Sohrab Alvaninejad ; Roghayeh Aghaei; Roghayeh Zolfaghari. "Assessment of biodiversity of plant ecological groups in Vezg forest of Yasouj", Journal of Zagros Forests Researches, 1, 1, 2015, 67-92. magiran.com/p1366384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال