ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه رشید سرخ آبادی، علی شهیدی، عباس خاشعی سیوکی، (1393). تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، 58-72. magiran.com/p1366510
Mahdieh Rashid Sorkh Abadi, Ali Shahidi, Abbas Khashei, Siuki, (2015). Determination of suitable region for saffron cultivation based on water and soil characteristics using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City), Journal of Saffron Research, 2(1), 58-72. magiran.com/p1366510
مهدیه رشید سرخ آبادی، علی شهیدی، عباس خاشعی سیوکی، تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه). دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1393؛ 2(1): 58-72. magiran.com/p1366510
Mahdieh Rashid Sorkh Abadi, Ali Shahidi, Abbas Khashei, Siuki, Determination of suitable region for saffron cultivation based on water and soil characteristics using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City), Journal of Saffron Research, 2015; 2(1): 58-72. magiran.com/p1366510
مهدیه رشید سرخ آبادی، علی شهیدی، عباس خاشعی سیوکی، "تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2، شماره 1 (1393): 58-72. magiran.com/p1366510
Mahdieh Rashid Sorkh Abadi, Ali Shahidi, Abbas Khashei, Siuki, "Determination of suitable region for saffron cultivation based on water and soil characteristics using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City)", Journal of Saffron Research 2, no.1 (2015): 58-72. magiran.com/p1366510
مهدیه رشید سرخ آبادی، علی شهیدی، عباس خاشعی سیوکی، (1393). 'تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، صص.58-72. magiran.com/p1366510
Mahdieh Rashid Sorkh Abadi, Ali Shahidi, Abbas Khashei, Siuki, (2015). 'Determination of suitable region for saffron cultivation based on water and soil characteristics using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City)', Journal of Saffron Research, 2(1), pp.58-72. magiran.com/p1366510
مهدیه رشید سرخ آبادی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی. "تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2 ،1 ، 1393، 58-72. magiran.com/p1366510
Mahdieh Rashid Sorkh Abadi; Ali Shahidi; Abbas Khashei; Siuki. "Determination of suitable region for saffron cultivation based on water and soil characteristics using hierarchical analysis process method (Case Study: Torbate Hydariyeh City)", Journal of Saffron Research, 2, 1, 2015, 58-72. magiran.com/p1366510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال