ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، مهدی جمشید عینی، سید محمد سید ی، (1393). مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، 34-46. magiran.com/p1366511
Alireza Koocheki, Mehdi Jamshid Eyni, Seyyed Mohammad Seyyedi, (2015). The effects of mother corm size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Saffron Research, 2(1), 34-46. magiran.com/p1366511
علیرضا کوچکی، مهدی جمشید عینی، سید محمد سید ی، مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.). دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1393؛ 2(1): 34-46. magiran.com/p1366511
Alireza Koocheki, Mehdi Jamshid Eyni, Seyyed Mohammad Seyyedi, The effects of mother corm size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Saffron Research, 2015; 2(1): 34-46. magiran.com/p1366511
علیرضا کوچکی، مهدی جمشید عینی، سید محمد سید ی، "مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2، شماره 1 (1393): 34-46. magiran.com/p1366511
Alireza Koocheki, Mehdi Jamshid Eyni, Seyyed Mohammad Seyyedi, "The effects of mother corm size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Saffron Research 2, no.1 (2015): 34-46. magiran.com/p1366511
علیرضا کوچکی، مهدی جمشید عینی، سید محمد سید ی، (1393). 'مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، صص.34-46. magiran.com/p1366511
Alireza Koocheki, Mehdi Jamshid Eyni, Seyyed Mohammad Seyyedi, (2015). 'The effects of mother corm size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.)', Journal of Saffron Research, 2(1), pp.34-46. magiran.com/p1366511
علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سید ی. "مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2 ،1 ، 1393، 34-46. magiran.com/p1366511
Alireza Koocheki; Mehdi Jamshid Eyni; Seyyed Mohammad Seyyedi. "The effects of mother corm size, manure and chemical fertilizers on replacement corm criteria and yield of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Saffron Research, 2, 1, 2015, 34-46. magiran.com/p1366511
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال