ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید نکویی، محمدعلی بهدانی، عباس خاشعی سیوکی، (1393). پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، 15-33. magiran.com/p1366515
Nahid Nekouei, Mohammad Ali Behdani, Abbas Khashei-Siuki, (2015). Predicting saffron yield from meteorological data using expert system, Razavi and South Khorasan Provinces, Journal of Saffron Research, 2(1), 15-33. magiran.com/p1366515
ناهید نکویی، محمدعلی بهدانی، عباس خاشعی سیوکی، پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی. دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 1393؛ 2(1): 15-33. magiran.com/p1366515
Nahid Nekouei, Mohammad Ali Behdani, Abbas Khashei-Siuki, Predicting saffron yield from meteorological data using expert system, Razavi and South Khorasan Provinces, Journal of Saffron Research, 2015; 2(1): 15-33. magiran.com/p1366515
ناهید نکویی، محمدعلی بهدانی، عباس خاشعی سیوکی، "پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی"، دو فصلنامه پژوهش های زعفران 2، شماره 1 (1393): 15-33. magiran.com/p1366515
Nahid Nekouei, Mohammad Ali Behdani, Abbas Khashei-Siuki, "Predicting saffron yield from meteorological data using expert system, Razavi and South Khorasan Provinces", Journal of Saffron Research 2, no.1 (2015): 15-33. magiran.com/p1366515
ناهید نکویی، محمدعلی بهدانی، عباس خاشعی سیوکی، (1393). 'پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی'، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2(1)، صص.15-33. magiran.com/p1366515
Nahid Nekouei, Mohammad Ali Behdani, Abbas Khashei-Siuki, (2015). 'Predicting saffron yield from meteorological data using expert system, Razavi and South Khorasan Provinces', Journal of Saffron Research, 2(1), pp.15-33. magiran.com/p1366515
ناهید نکویی؛ محمدعلی بهدانی؛ عباس خاشعی سیوکی. "پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبی". دو فصلنامه پژوهش های زعفران، 2 ،1 ، 1393، 15-33. magiran.com/p1366515
Nahid Nekouei; Mohammad Ali Behdani; Abbas Khashei-Siuki. "Predicting saffron yield from meteorological data using expert system, Razavi and South Khorasan Provinces", Journal of Saffron Research, 2, 1, 2015, 15-33. magiran.com/p1366515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال