ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالکریم ذاکری، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، محسن یاسایی، احمدرضا نیکزاد، فضل الله حسنی، (1393). وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(2)، 163. magiran.com/p1366889
, (2014). INHERITANCE OF RESISTANCE TO STRIPE RUST IN SEVERAL COMMERCIAL CULTIVARS AND SELECTED ELITE GENOTYPES OF WHEAT FROM FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 50(2), 163. magiran.com/p1366889
عبدالکریم ذاکری، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، محسن یاسایی، احمدرضا نیکزاد، فضل الله حسنی، وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس. فصلنامه بیماریهای گیاهی، 1393؛ 50(2): 163. magiran.com/p1366889
, INHERITANCE OF RESISTANCE TO STRIPE RUST IN SEVERAL COMMERCIAL CULTIVARS AND SELECTED ELITE GENOTYPES OF WHEAT FROM FARS PROVINCE, Iranian Journal of Plant Pathology, 2014; 50(2): 163. magiran.com/p1366889
عبدالکریم ذاکری، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، محسن یاسایی، احمدرضا نیکزاد، فضل الله حسنی، "وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس"، فصلنامه بیماریهای گیاهی 50، شماره 2 (1393): 163. magiran.com/p1366889
, "INHERITANCE OF RESISTANCE TO STRIPE RUST IN SEVERAL COMMERCIAL CULTIVARS AND SELECTED ELITE GENOTYPES OF WHEAT FROM FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology 50, no.2 (2014): 163. magiran.com/p1366889
عبدالکریم ذاکری، فرزاد افشاری، ساسان رجایی، محسن یاسایی، احمدرضا نیکزاد، فضل الله حسنی، (1393). 'وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس'، فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50(2)، صص.163. magiran.com/p1366889
, (2014). 'INHERITANCE OF RESISTANCE TO STRIPE RUST IN SEVERAL COMMERCIAL CULTIVARS AND SELECTED ELITE GENOTYPES OF WHEAT FROM FARS PROVINCE', Iranian Journal of Plant Pathology, 50(2), pp.163. magiran.com/p1366889
عبدالکریم ذاکری؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ محسن یاسایی؛ احمدرضا نیکزاد؛ فضل الله حسنی. "وراثت مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های انتخابی امید بخش گندم استان فارس". فصلنامه بیماریهای گیاهی، 50 ،2 ، 1393، 163. magiran.com/p1366889
. "INHERITANCE OF RESISTANCE TO STRIPE RUST IN SEVERAL COMMERCIAL CULTIVARS AND SELECTED ELITE GENOTYPES OF WHEAT FROM FARS PROVINCE", Iranian Journal of Plant Pathology, 50, 2, 2014, 163. magiran.com/p1366889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال