ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه طبسی، رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی ارده جانی، (1392). مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 2(3)، 76-81. magiran.com/p1366897
Somayeh Tabasi, Reza Ghavami Riabi, Faramarz Doulati Ardejani, (2014). Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods, Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 2(3), 76-81. magiran.com/p1366897
سمیه طبسی، رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی ارده جانی، مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی. نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 1392؛ 2(3): 76-81. magiran.com/p1366897
Somayeh Tabasi, Reza Ghavami Riabi, Faramarz Doulati Ardejani, Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods, Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 2014; 2(3): 76-81. magiran.com/p1366897
سمیه طبسی، رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی ارده جانی، "مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی"، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن 2، شماره 3 (1392): 76-81. magiran.com/p1366897
Somayeh Tabasi, Reza Ghavami Riabi, Faramarz Doulati Ardejani, "Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods", Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering 2, no.3 (2014): 76-81. magiran.com/p1366897
سمیه طبسی، رضا قوامی ریابی، فرامرز دولتی ارده جانی، (1392). 'مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی'، نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 2(3)، صص.76-81. magiran.com/p1366897
Somayeh Tabasi, Reza Ghavami Riabi, Faramarz Doulati Ardejani, (2014). 'Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods', Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 2(3), pp.76-81. magiran.com/p1366897
سمیه طبسی؛ رضا قوامی ریابی؛ فرامرز دولتی ارده جانی. "مبانی روش مدل سازی نمودارهای احتمال در مقایسه با روش های متداول تفکیک آنومالی های گرانی سنجی". نشریه روش های تحلیلی و عددی مهندسی معدن، 2 ،3 ، 1392، 76-81. magiran.com/p1366897
Somayeh Tabasi; Reza Ghavami Riabi; Faramarz Doulati Ardejani. "Fundamentals of the Probability Plot Modeling for Gravity Anomaly Separation in Compare with the Common Methods", Journal of Aalytical and Numerical Methods in Mining Engineering, 2, 3, 2014, 76-81. magiran.com/p1366897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال