ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین اسلامی شهربابکی، منصوره نصیریان، پروین اسلامی شهربابکی، (1393). افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه مدت و مقدار کم پروپرانولول، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(120)، 278-282. magiran.com/p1367680
Mahin Eslami Shahrbabaki, Mansoureh Nasirian, Parvin Eslami Shahrbabaki, (2015). Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol Print, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(120), 278-282. magiran.com/p1367680
مهین اسلامی شهربابکی، منصوره نصیریان، پروین اسلامی شهربابکی، افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه مدت و مقدار کم پروپرانولول. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1393؛ 24(120): 278-282. magiran.com/p1367680
Mahin Eslami Shahrbabaki, Mansoureh Nasirian, Parvin Eslami Shahrbabaki, Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol Print, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2015; 24(120): 278-282. magiran.com/p1367680
مهین اسلامی شهربابکی، منصوره نصیریان، پروین اسلامی شهربابکی، "افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه مدت و مقدار کم پروپرانولول"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 24، شماره 120 (1393): 278-282. magiran.com/p1367680
Mahin Eslami Shahrbabaki, Mansoureh Nasirian, Parvin Eslami Shahrbabaki, "Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol Print", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 24, no.120 (2015): 278-282. magiran.com/p1367680
مهین اسلامی شهربابکی، منصوره نصیریان، پروین اسلامی شهربابکی، (1393). 'افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه مدت و مقدار کم پروپرانولول'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(120)، صص.278-282. magiran.com/p1367680
Mahin Eslami Shahrbabaki, Mansoureh Nasirian, Parvin Eslami Shahrbabaki, (2015). 'Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol Print', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(120), pp.278-282. magiran.com/p1367680
مهین اسلامی شهربابکی؛ منصوره نصیریان؛ پروین اسلامی شهربابکی. "افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه مدت و مقدار کم پروپرانولول". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24 ،120 ، 1393، 278-282. magiran.com/p1367680
Mahin Eslami Shahrbabaki; Mansoureh Nasirian; Parvin Eslami Shahrbabaki. "Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol Print", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24, 120, 2015, 278-282. magiran.com/p1367680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال