ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، فرانک هلبی، (1392). وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا، مجله مطالعات ناتوانی، 3(6)، 78-83. magiran.com/p1367705
Akram Ahmadibarati , Saeed Ahmadibarati, Shahla Salimi, Faranak Helbi, (2014). Comparing the Motor Reaction Capability in Visually Impaired and Healthy Students, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 3(6), 78-83. magiran.com/p1367705
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، فرانک هلبی، وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا. مجله مطالعات ناتوانی، 1392؛ 3(6): 78-83. magiran.com/p1367705
Akram Ahmadibarati , Saeed Ahmadibarati, Shahla Salimi, Faranak Helbi, Comparing the Motor Reaction Capability in Visually Impaired and Healthy Students, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2014; 3(6): 78-83. magiran.com/p1367705
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، فرانک هلبی، "وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا"، مجله مطالعات ناتوانی 3، شماره 6 (1392): 78-83. magiran.com/p1367705
Akram Ahmadibarati , Saeed Ahmadibarati, Shahla Salimi, Faranak Helbi, "Comparing the Motor Reaction Capability in Visually Impaired and Healthy Students", Middle Eastern Journal of Disability Studies 3, no.6 (2014): 78-83. magiran.com/p1367705
اکرم احمدی براتی، سعید احمدی براتی، شهلا سلیمی، فرانک هلبی، (1392). 'وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا'، مجله مطالعات ناتوانی، 3(6)، صص.78-83. magiran.com/p1367705
Akram Ahmadibarati , Saeed Ahmadibarati, Shahla Salimi, Faranak Helbi, (2014). 'Comparing the Motor Reaction Capability in Visually Impaired and Healthy Students', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 3(6), pp.78-83. magiran.com/p1367705
اکرم احمدی براتی؛ سعید احمدی براتی؛ شهلا سلیمی؛ فرانک هلبی. "وضعیت رشدی قابلیت عکس العمل حرکتی دانش آموزان دارای اختلالات بینایی و مقایسهٔ آن با دانش آموزان بینا". مجله مطالعات ناتوانی، 3 ،6 ، 1392، 78-83. magiran.com/p1367705
Akram Ahmadibarati ; Saeed Ahmadibarati; Shahla Salimi; Faranak Helbi. "Comparing the Motor Reaction Capability in Visually Impaired and Healthy Students", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 3, 6, 2014, 78-83. magiran.com/p1367705
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال