ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، (1393). تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناخت اجتماعی کودکان آموزش پذیر دچار عقب ماندگی ذهنی، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 20(3)، 224-232. magiran.com/p1368290
Bayan Nesai Moghadam , Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, (2015). The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development in Educable Mentally Retarded Children, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 20(3), 224-232. magiran.com/p1368290
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناخت اجتماعی کودکان آموزش پذیر دچار عقب ماندگی ذهنی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1393؛ 20(3): 224-232. magiran.com/p1368290
Bayan Nesai Moghadam , Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development in Educable Mentally Retarded Children, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2015; 20(3): 224-232. magiran.com/p1368290
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، "تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناخت اجتماعی کودکان آموزش پذیر دچار عقب ماندگی ذهنی"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 20، شماره 3 (1393): 224-232. magiran.com/p1368290
Bayan Nesai Moghadam , Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, "The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development in Educable Mentally Retarded Children", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 20, no.3 (2015): 224-232. magiran.com/p1368290
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، (1393). 'تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناخت اجتماعی کودکان آموزش پذیر دچار عقب ماندگی ذهنی'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 20(3)، صص.224-232. magiran.com/p1368290
Bayan Nesai Moghadam , Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, (2015). 'The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development in Educable Mentally Retarded Children', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 20(3), pp.224-232. magiran.com/p1368290
بیان نسایی مقدم؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی. "تاثیر شن بازی درمانی بر رشد شناخت اجتماعی کودکان آموزش پذیر دچار عقب ماندگی ذهنی". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 20 ،3 ، 1393، 224-232. magiran.com/p1368290
Bayan Nesai Moghadam ; Mokhtar Malekpour; Ahmad Abedi. "The Effect of Sandplay Therapy on Social Cognition Development in Educable Mentally Retarded Children", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 20, 3, 2015, 224-232. magiran.com/p1368290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال