ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حیدری سورشجانی، فریده طباطبایی یزدی، سیدعلی مرتضوی، فخری شهیدی، (1393). مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(9)، 775-784. magiran.com/p1368670
M. Heidari Sureshjani , F. Tabatabaei Yazdi, A. Mortazavi, F. Shahidi, (2014). Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic Bacteria, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(9), 775-784. magiran.com/p1368670
مریم حیدری سورشجانی، فریده طباطبایی یزدی، سیدعلی مرتضوی، فخری شهیدی، مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1393؛ 13(9): 775-784. magiran.com/p1368670
M. Heidari Sureshjani , F. Tabatabaei Yazdi, A. Mortazavi, F. Shahidi, Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic Bacteria, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2014; 13(9): 775-784. magiran.com/p1368670
مریم حیدری سورشجانی، فریده طباطبایی یزدی، سیدعلی مرتضوی، فخری شهیدی، "مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13، شماره 9 (1393): 775-784. magiran.com/p1368670
M. Heidari Sureshjani , F. Tabatabaei Yazdi, A. Mortazavi, F. Shahidi, "Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic Bacteria", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 13, no.9 (2014): 775-784. magiran.com/p1368670
مریم حیدری سورشجانی، فریده طباطبایی یزدی، سیدعلی مرتضوی، فخری شهیدی، (1393). 'مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(9)، صص.775-784. magiran.com/p1368670
M. Heidari Sureshjani , F. Tabatabaei Yazdi, A. Mortazavi, F. Shahidi, (2014). 'Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic Bacteria', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(9), pp.775-784. magiran.com/p1368670
مریم حیدری سورشجانی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ سیدعلی مرتضوی؛ فخری شهیدی. "مقایسه اثر مهارکنندگی و ضدباکتریایی عصاره ی آبی و اتانولی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima)بر تعدادی از باکتری های بیماری زا در شرایط آزمایشگاهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13 ،9 ، 1393، 775-784. magiran.com/p1368670
M. Heidari Sureshjani ; F. Tabatabaei Yazdi; A. Mortazavi; F. Shahidi. "Comparison of the Inhibitory and Antibacterial Effect of Aqueous and Ethanolic Extract of Kelussia odoratissima on Some Pathogenic Bacteria", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13, 9, 2014, 775-784. magiran.com/p1368670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال