ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید نجاتی، هادی ناصرپور، عباس ذبیح زاده، مانا رشیدی، (1393). بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم، نشریه شناخت اجتماعی، 3(6)، 7-18. magiran.com/p1368688
Vahid Nejati, Hadi Naserpoor, Abbas Zabihzadeh, Mana Rashidi, (2015). Study of theory of mind and empathyin convicted of penal courts: evidences from reading the mind in the eyes test, Quarterly Journal of Social Cognition, 3(6), 7-18. magiran.com/p1368688
وحید نجاتی، هادی ناصرپور، عباس ذبیح زاده، مانا رشیدی، بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم. نشریه شناخت اجتماعی، 1393؛ 3(6): 7-18. magiran.com/p1368688
Vahid Nejati, Hadi Naserpoor, Abbas Zabihzadeh, Mana Rashidi, Study of theory of mind and empathyin convicted of penal courts: evidences from reading the mind in the eyes test, Quarterly Journal of Social Cognition, 2015; 3(6): 7-18. magiran.com/p1368688
وحید نجاتی، هادی ناصرپور، عباس ذبیح زاده، مانا رشیدی، "بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم"، نشریه شناخت اجتماعی 3، شماره 6 (1393): 7-18. magiran.com/p1368688
Vahid Nejati, Hadi Naserpoor, Abbas Zabihzadeh, Mana Rashidi, "Study of theory of mind and empathyin convicted of penal courts: evidences from reading the mind in the eyes test", Quarterly Journal of Social Cognition 3, no.6 (2015): 7-18. magiran.com/p1368688
وحید نجاتی، هادی ناصرپور، عباس ذبیح زاده، مانا رشیدی، (1393). 'بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم'، نشریه شناخت اجتماعی، 3(6)، صص.7-18. magiran.com/p1368688
Vahid Nejati, Hadi Naserpoor, Abbas Zabihzadeh, Mana Rashidi, (2015). 'Study of theory of mind and empathyin convicted of penal courts: evidences from reading the mind in the eyes test', Quarterly Journal of Social Cognition, 3(6), pp.7-18. magiran.com/p1368688
وحید نجاتی؛ هادی ناصرپور؛ عباس ذبیح زاده؛ مانا رشیدی. "بررسی نظریه ذهن و توانایی همدلی در محکومین دادگاه های کیفری: شواهدی از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم". نشریه شناخت اجتماعی، 3 ،6 ، 1393، 7-18. magiran.com/p1368688
Vahid Nejati; Hadi Naserpoor; Abbas Zabihzadeh; Mana Rashidi. "Study of theory of mind and empathyin convicted of penal courts: evidences from reading the mind in the eyes test", Quarterly Journal of Social Cognition, 3, 6, 2015, 7-18. magiran.com/p1368688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال