ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، نادر چاپارزاده، آرزو رحمن پور، (1392). تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 4(1)، 74-83. magiran.com/p1370483
Mohammad Pazhang, (2013). Effect of Organic Solvents on the Activity and Stability of Trypsin and Its Stabilization by Sucrose, Modares Journal of Biotechnology, 4(1), 74-83. magiran.com/p1370483
محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، نادر چاپارزاده، آرزو رحمن پور، تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز. نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 1392؛ 4(1): 74-83. magiran.com/p1370483
Mohammad Pazhang, Effect of Organic Solvents on the Activity and Stability of Trypsin and Its Stabilization by Sucrose, Modares Journal of Biotechnology, 2013; 4(1): 74-83. magiran.com/p1370483
محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، نادر چاپارزاده، آرزو رحمن پور، "تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز"، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس 4، شماره 1 (1392): 74-83. magiran.com/p1370483
Mohammad Pazhang, "Effect of Organic Solvents on the Activity and Stability of Trypsin and Its Stabilization by Sucrose", Modares Journal of Biotechnology 4, no.1 (2013): 74-83. magiran.com/p1370483
محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد، نادر چاپارزاده، آرزو رحمن پور، (1392). 'تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز'، نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 4(1)، صص.74-83. magiran.com/p1370483
Mohammad Pazhang, (2013). 'Effect of Organic Solvents on the Activity and Stability of Trypsin and Its Stabilization by Sucrose', Modares Journal of Biotechnology, 4(1), pp.74-83. magiran.com/p1370483
محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد؛ نادر چاپارزاده؛ آرزو رحمن پور. "تاثیر حلال های آلی بر روی فعالیت و پایداری آنزیم تریپسین و پایدارسازی آن با ساکارز". نشریه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 4 ،1 ، 1392، 74-83. magiran.com/p1370483
Mohammad Pazhang. "Effect of Organic Solvents on the Activity and Stability of Trypsin and Its Stabilization by Sucrose", Modares Journal of Biotechnology, 4, 1, 2013, 74-83. magiran.com/p1370483
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال