ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حسین سیادت، فریبا ایرجی، مهدی خدادادی، مریم کلاته جری، محمد علی نیلفروش زاده، (1393). نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(314)، 2202. magiran.com/p1370968
Amir Hossein Siadat, Fariba Iraji, Mehdi Khodadadi, Maryam Kalateh, Jary, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, (2015). Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study, Journal Of Isfahan Medical School, 32(314), 2202. magiran.com/p1370968
امیر حسین سیادت، فریبا ایرجی، مهدی خدادادی، مریم کلاته جری، محمد علی نیلفروش زاده، نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1393؛ 32(314): 2202. magiran.com/p1370968
Amir Hossein Siadat, Fariba Iraji, Mehdi Khodadadi, Maryam Kalateh, Jary, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study, Journal Of Isfahan Medical School, 2015; 32(314): 2202. magiran.com/p1370968
امیر حسین سیادت، فریبا ایرجی، مهدی خدادادی، مریم کلاته جری، محمد علی نیلفروش زاده، "نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 32، شماره 314 (1393): 2202. magiran.com/p1370968
Amir Hossein Siadat, Fariba Iraji, Mehdi Khodadadi, Maryam Kalateh, Jary, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, "Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study", Journal Of Isfahan Medical School 32, no.314 (2015): 2202. magiran.com/p1370968
امیر حسین سیادت، فریبا ایرجی، مهدی خدادادی، مریم کلاته جری، محمد علی نیلفروش زاده، (1393). 'نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(314)، صص.2202. magiran.com/p1370968
Amir Hossein Siadat, Fariba Iraji, Mehdi Khodadadi, Maryam Kalateh, Jary, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, (2015). 'Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study', Journal Of Isfahan Medical School, 32(314), pp.2202. magiran.com/p1370968
امیر حسین سیادت؛ فریبا ایرجی؛ مهدی خدادادی؛ مریم کلاته جری؛ محمد علی نیلفروش زاده. "نیکوتین آمید موضعی در ترکیب با کلسی پوتریول برای درمان پسوریازیس خفیف تا متوسط: یک مطالعه ی دو سو کور، تصادفی و تطبیقی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32 ،314 ، 1393، 2202. magiran.com/p1370968
Amir Hossein Siadat; Fariba Iraji; Mehdi Khodadadi; Maryam Kalateh; Jary; Mohammad Ali Nilforoushzadeh. "Topical Nicotinamide in Combination with Calcipotriol for the Treatment of Mild to Moderate Psoriasis: A Double-Blinded, Randomized, Comparative Study", Journal Of Isfahan Medical School, 32, 314, 2015, 2202. magiran.com/p1370968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال