ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عین الله ولیزاده، روح الله بخشی، (1389). غربالگری خاک به منظور جداسازی جنس استرپتومایسس دارای اثرات آنتی باکتریال از نمونه های تبریز، مرند، خوی، ماکو، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 1(2)، 5. magiran.com/p1371225
Einollah Valizadeh, Rouhollah Bakhshi, (2010). Screening of soil for isolation of streptomyces genus with antibacterial effect From Tabriz, marand, khoy, maku samples, A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 1(2), 5. magiran.com/p1371225
عین الله ولیزاده، روح الله بخشی، غربالگری خاک به منظور جداسازی جنس استرپتومایسس دارای اثرات آنتی باکتریال از نمونه های تبریز، مرند، خوی، ماکو. فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 1389؛ 1(2): 5. magiran.com/p1371225
Einollah Valizadeh, Rouhollah Bakhshi, Screening of soil for isolation of streptomyces genus with antibacterial effect From Tabriz, marand, khoy, maku samples, A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 2010; 1(2): 5. magiran.com/p1371225
عین الله ولیزاده، روح الله بخشی، "غربالگری خاک به منظور جداسازی جنس استرپتومایسس دارای اثرات آنتی باکتریال از نمونه های تبریز، مرند، خوی، ماکو"، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 1، شماره 2 (1389): 5. magiran.com/p1371225
Einollah Valizadeh, Rouhollah Bakhshi, "Screening of soil for isolation of streptomyces genus with antibacterial effect From Tabriz, marand, khoy, maku samples", A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment 1, no.2 (2010): 5. magiran.com/p1371225
عین الله ولیزاده، روح الله بخشی، (1389). 'غربالگری خاک به منظور جداسازی جنس استرپتومایسس دارای اثرات آنتی باکتریال از نمونه های تبریز، مرند، خوی، ماکو'، فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 1(2)، صص.5. magiran.com/p1371225
Einollah Valizadeh, Rouhollah Bakhshi, (2010). 'Screening of soil for isolation of streptomyces genus with antibacterial effect From Tabriz, marand, khoy, maku samples', A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 1(2), pp.5. magiran.com/p1371225
عین الله ولیزاده؛ روح الله بخشی. "غربالگری خاک به منظور جداسازی جنس استرپتومایسس دارای اثرات آنتی باکتریال از نمونه های تبریز، مرند، خوی، ماکو". فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست، 1 ،2 ، 1389، 5. magiran.com/p1371225
Einollah Valizadeh; Rouhollah Bakhshi. "Screening of soil for isolation of streptomyces genus with antibacterial effect From Tabriz, marand, khoy, maku samples", A Quarterly Publication The Application of Chemistry in Environment, 1, 2, 2010, 5. magiran.com/p1371225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال