ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه فغانی آغوزی، افسانه باباپور، فاطمه بیانی، صغری خانی، یدالله جنتی، امیر همتا، (1393). سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 17(3)، 60-67. magiran.com/p1371825
Marzieh Faghani Aghoozi, Afsaneh Babapoor, Fatemeh Bayani, Soghra Khani , Yadollah Jannati, Amir Hamta, (2015). Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran, Journal of Babol University of Medical Sciences, 17(3), 60-67. magiran.com/p1371825
مرضیه فغانی آغوزی، افسانه باباپور، فاطمه بیانی، صغری خانی، یدالله جنتی، امیر همتا، سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1393؛ 17(3): 60-67. magiran.com/p1371825
Marzieh Faghani Aghoozi, Afsaneh Babapoor, Fatemeh Bayani, Soghra Khani , Yadollah Jannati, Amir Hamta, Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2015; 17(3): 60-67. magiran.com/p1371825
مرضیه فغانی آغوزی، افسانه باباپور، فاطمه بیانی، صغری خانی، یدالله جنتی، امیر همتا، "سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 17، شماره 3 (1393): 60-67. magiran.com/p1371825
Marzieh Faghani Aghoozi, Afsaneh Babapoor, Fatemeh Bayani, Soghra Khani , Yadollah Jannati, Amir Hamta, "Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran", Journal of Babol University of Medical Sciences 17, no.3 (2015): 60-67. magiran.com/p1371825
مرضیه فغانی آغوزی، افسانه باباپور، فاطمه بیانی، صغری خانی، یدالله جنتی، امیر همتا، (1393). 'سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 17(3)، صص.60-67. magiran.com/p1371825
Marzieh Faghani Aghoozi, Afsaneh Babapoor, Fatemeh Bayani, Soghra Khani , Yadollah Jannati, Amir Hamta, (2015). 'Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran', Journal of Babol University of Medical Sciences, 17(3), pp.60-67. magiran.com/p1371825
مرضیه فغانی آغوزی؛ افسانه باباپور؛ فاطمه بیانی؛ صغری خانی؛ یدالله جنتی؛ امیر همتا. "سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 17 ،3 ، 1393، 60-67. magiran.com/p1371825
Marzieh Faghani Aghoozi; Afsaneh Babapoor; Fatemeh Bayani; Soghra Khani ; Yadollah Jannati; Amir Hamta. "Menopause Age and the Associated Factors in Postmenopausal Women in Babol, Iran", Journal of Babol University of Medical Sciences, 17, 3, 2015, 60-67. magiran.com/p1371825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال