ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1393). یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه، مجله سیستم های فازی ایران، 12(1)، 1. magiran.com/p1371859
Melike Erdogan, Ihsan Kaya, (2015). An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey, Iranian journal of fuzzy systems, 12(1), 1. magiran.com/p1371859
، یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه. مجله سیستم های فازی ایران، 1393؛ 12(1): 1. magiran.com/p1371859
Melike Erdogan, Ihsan Kaya, An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey, Iranian journal of fuzzy systems, 2015; 12(1): 1. magiran.com/p1371859
، "یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه"، مجله سیستم های فازی ایران 12، شماره 1 (1393): 1. magiran.com/p1371859
Melike Erdogan, Ihsan Kaya, "An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey", Iranian journal of fuzzy systems 12, no.1 (2015): 1. magiran.com/p1371859
، (1393). 'یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه'، مجله سیستم های فازی ایران، 12(1)، صص.1. magiran.com/p1371859
Melike Erdogan, Ihsan Kaya, (2015). 'An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey', Iranian journal of fuzzy systems, 12(1), pp.1. magiran.com/p1371859
. "یک روش تصمیم گیری چند ضابطه ای متحد بر اساس مجموعه های فازی نوع 2- برای انتخاب از بین انواع انرژی در ترکیه". مجله سیستم های فازی ایران، 12 ،1 ، 1393، 1. magiran.com/p1371859
Melike Erdogan; Ihsan Kaya. "An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey", Iranian journal of fuzzy systems, 12, 1, 2015, 1. magiran.com/p1371859
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال