ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ذبیح الله شاهمرادی، فریبا ایرجی، امیر حسین سیادت، اعظم سادات قربانی، محمد علی نیلفروش زاده، (1393). مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(316)، 4. magiran.com/p1372013
Zabiolah Shahmoradi, Fariba Iraji, Amir Hossein Siadat, Azamosadat Ghorbaini, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, (2015). Comparison of Topical 5% Nicotinamid and 2% Clindamycin Gels in the Treatment of the Mild to Moderate Acne Vulgaris: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial, Journal Of Isfahan Medical School, 32(316), 4. magiran.com/p1372013
ذبیح الله شاهمرادی، فریبا ایرجی، امیر حسین سیادت، اعظم سادات قربانی، محمد علی نیلفروش زاده، مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1393؛ 32(316): 4. magiran.com/p1372013
Zabiolah Shahmoradi, Fariba Iraji, Amir Hossein Siadat, Azamosadat Ghorbaini, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, Comparison of Topical 5% Nicotinamid and 2% Clindamycin Gels in the Treatment of the Mild to Moderate Acne Vulgaris: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial, Journal Of Isfahan Medical School, 2015; 32(316): 4. magiran.com/p1372013
ذبیح الله شاهمرادی، فریبا ایرجی، امیر حسین سیادت، اعظم سادات قربانی، محمد علی نیلفروش زاده، "مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 32، شماره 316 (1393): 4. magiran.com/p1372013
Zabiolah Shahmoradi, Fariba Iraji, Amir Hossein Siadat, Azamosadat Ghorbaini, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, "Comparison of Topical 5% Nicotinamid and 2% Clindamycin Gels in the Treatment of the Mild to Moderate Acne Vulgaris: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial", Journal Of Isfahan Medical School 32, no.316 (2015): 4. magiran.com/p1372013
ذبیح الله شاهمرادی، فریبا ایرجی، امیر حسین سیادت، اعظم سادات قربانی، محمد علی نیلفروش زاده، (1393). 'مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32(316)، صص.4. magiran.com/p1372013
Zabiolah Shahmoradi, Fariba Iraji, Amir Hossein Siadat, Azamosadat Ghorbaini, Mohammad Ali Nilforoushzadeh, (2015). 'Comparison of Topical 5% Nicotinamid and 2% Clindamycin Gels in the Treatment of the Mild to Moderate Acne Vulgaris: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial', Journal Of Isfahan Medical School, 32(316), pp.4. magiran.com/p1372013
ذبیح الله شاهمرادی؛ فریبا ایرجی؛ امیر حسین سیادت؛ اعظم سادات قربانی؛ محمد علی نیلفروش زاده. "مقایسه ی ژل موضعی نیکوتین آمید 5 درصد در برابر ژل کلیندامایسین 2 درصد در درمان آکنه ولگاریس خفیف تا متوسط: یک آزمون بالینی تصادفی دو سو کور". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 32 ،316 ، 1393، 4. magiran.com/p1372013
Zabiolah Shahmoradi; Fariba Iraji; Amir Hossein Siadat; Azamosadat Ghorbaini; Mohammad Ali Nilforoushzadeh. "Comparison of Topical 5% Nicotinamid and 2% Clindamycin Gels in the Treatment of the Mild to Moderate Acne Vulgaris: A Double-Blinded Randomized Clinical Trial", Journal Of Isfahan Medical School, 32, 316, 2015, 4. magiran.com/p1372013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال