ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیدوار فرهادیان، نرجس بختیاری، نصرالله محبوبی صوفیانی، مهدی محمدی، (1393). بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش دراستخرهای خاکی دلوار بوشهر، مجله علوم و فنون دریایی، 13(4)، 71-80. magiran.com/p1372100
Omidvar Farhadian, (2015). Gut Contents Study of White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp during a Culture Period from Earthen Ponds in Delvar of Bushehr, Journal of Marine Science and Technology, 13(4), 71-80. magiran.com/p1372100
امیدوار فرهادیان، نرجس بختیاری، نصرالله محبوبی صوفیانی، مهدی محمدی، بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش دراستخرهای خاکی دلوار بوشهر. مجله علوم و فنون دریایی، 1393؛ 13(4): 71-80. magiran.com/p1372100
Omidvar Farhadian, Gut Contents Study of White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp during a Culture Period from Earthen Ponds in Delvar of Bushehr, Journal of Marine Science and Technology, 2015; 13(4): 71-80. magiran.com/p1372100
امیدوار فرهادیان، نرجس بختیاری، نصرالله محبوبی صوفیانی، مهدی محمدی، "بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش دراستخرهای خاکی دلوار بوشهر"، مجله علوم و فنون دریایی 13، شماره 4 (1393): 71-80. magiran.com/p1372100
Omidvar Farhadian, "Gut Contents Study of White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp during a Culture Period from Earthen Ponds in Delvar of Bushehr", Journal of Marine Science and Technology 13, no.4 (2015): 71-80. magiran.com/p1372100
امیدوار فرهادیان، نرجس بختیاری، نصرالله محبوبی صوفیانی، مهدی محمدی، (1393). 'بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش دراستخرهای خاکی دلوار بوشهر'، مجله علوم و فنون دریایی، 13(4)، صص.71-80. magiran.com/p1372100
Omidvar Farhadian, (2015). 'Gut Contents Study of White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp during a Culture Period from Earthen Ponds in Delvar of Bushehr', Journal of Marine Science and Technology, 13(4), pp.71-80. magiran.com/p1372100
امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی. "بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش دراستخرهای خاکی دلوار بوشهر". مجله علوم و فنون دریایی، 13 ،4 ، 1393، 71-80. magiran.com/p1372100
Omidvar Farhadian. "Gut Contents Study of White Leg (Litopenaeus vannamei) Shrimp during a Culture Period from Earthen Ponds in Delvar of Bushehr", Journal of Marine Science and Technology, 13, 4, 2015, 71-80. magiran.com/p1372100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال