ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مروارید رحیمی، سید جعفر سیف آبادی، فریدون عوفی، زینب انصاری، (1393). طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)، مجله علوم و فنون دریایی، 13(4)، 11-20. magiran.com/p1372114
Morvarid Rahimi, Jafar Seyfabadi, Fereidoon Owfi, Zeinab Ansari, (2015). Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS), Journal of Marine Science and Technology, 13(4), 11-20. magiran.com/p1372114
مروارید رحیمی، سید جعفر سیف آبادی، فریدون عوفی، زینب انصاری، طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS). مجله علوم و فنون دریایی، 1393؛ 13(4): 11-20. magiran.com/p1372114
Morvarid Rahimi, Jafar Seyfabadi, Fereidoon Owfi, Zeinab Ansari, Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS), Journal of Marine Science and Technology, 2015; 13(4): 11-20. magiran.com/p1372114
مروارید رحیمی، سید جعفر سیف آبادی، فریدون عوفی، زینب انصاری، "طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)"، مجله علوم و فنون دریایی 13، شماره 4 (1393): 11-20. magiran.com/p1372114
Morvarid Rahimi, Jafar Seyfabadi, Fereidoon Owfi, Zeinab Ansari, "Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS)", Journal of Marine Science and Technology 13, no.4 (2015): 11-20. magiran.com/p1372114
مروارید رحیمی، سید جعفر سیف آبادی، فریدون عوفی، زینب انصاری، (1393). 'طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)'، مجله علوم و فنون دریایی، 13(4)، صص.11-20. magiran.com/p1372114
Morvarid Rahimi, Jafar Seyfabadi, Fereidoon Owfi, Zeinab Ansari, (2015). 'Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS)', Journal of Marine Science and Technology, 13(4), pp.11-20. magiran.com/p1372114
مروارید رحیمی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ زینب انصاری. "طبقه بندی اکولوژیک بیوتاپ های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)". مجله علوم و فنون دریایی، 13 ،4 ، 1393، 11-20. magiran.com/p1372114
Morvarid Rahimi; Jafar Seyfabadi; Fereidoon Owfi; Zeinab Ansari. "Ecological Classification of Intertidal Biotopes in North Qeshm Island Based on Coastal-Marine Standard (CMECS)", Journal of Marine Science and Technology, 13, 4, 2015, 11-20. magiran.com/p1372114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال