ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر یعقوبفر، سید داود شریفی، گلستان گلستانی میلانو، (1393). اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 5(10)، 57-68. magiran.com/p1372338
Akbar Yaghobfar, Seyed Davood Sharifi, Golestan Golestani Milano, (2015). The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens, Research On Animal Production, 5(10), 57-68. magiran.com/p1372338
اکبر یعقوبفر، سید داود شریفی، گلستان گلستانی میلانو، اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1393؛ 5(10): 57-68. magiran.com/p1372338
Akbar Yaghobfar, Seyed Davood Sharifi, Golestan Golestani Milano, The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens, Research On Animal Production, 2015; 5(10): 57-68. magiran.com/p1372338
اکبر یعقوبفر، سید داود شریفی، گلستان گلستانی میلانو، "اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 5، شماره 10 (1393): 57-68. magiran.com/p1372338
Akbar Yaghobfar, Seyed Davood Sharifi, Golestan Golestani Milano, "The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens", Research On Animal Production 5, no.10 (2015): 57-68. magiran.com/p1372338
اکبر یعقوبفر، سید داود شریفی، گلستان گلستانی میلانو، (1393). 'اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 5(10)، صص.57-68. magiran.com/p1372338
Akbar Yaghobfar, Seyed Davood Sharifi, Golestan Golestani Milano, (2015). 'The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens', Research On Animal Production, 5(10), pp.57-68. magiran.com/p1372338
اکبر یعقوبفر؛ سید داود شریفی؛ گلستان گلستانی میلانو. "اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 5 ،10 ، 1393، 57-68. magiran.com/p1372338
Akbar Yaghobfar; Seyed Davood Sharifi; Golestan Golestani Milano. "The Effect of Natuzyme Plus on Metabolizable Energy and Protein Digestibility of Diets Containing Wheat Grain and Canola Meal in Broiler Chickens", Research On Animal Production, 5, 10, 2015, 57-68. magiran.com/p1372338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال