ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر خیابانی، حسین امیری، (1393). جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE، پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، 133-173. magiran.com/p1372944
Naser Khiabani, Hossein Amiri, (2014). The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran), Economic Research, 14(54), 133-173. magiran.com/p1372944
ناصر خیابانی، حسین امیری، جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE. پژوهشنامه اقتصادی، 1393؛ 14(54): 133-173. magiran.com/p1372944
Naser Khiabani, Hossein Amiri, The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran), Economic Research, 2014; 14(54): 133-173. magiran.com/p1372944
ناصر خیابانی، حسین امیری، "جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE"، پژوهشنامه اقتصادی 14، شماره 54 (1393): 133-173. magiran.com/p1372944
Naser Khiabani, Hossein Amiri, "The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran)", Economic Research 14, no.54 (2014): 133-173. magiran.com/p1372944
ناصر خیابانی، حسین امیری، (1393). 'جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE'، پژوهشنامه اقتصادی، 14(54)، صص.133-173. magiran.com/p1372944
Naser Khiabani, Hossein Amiri, (2014). 'The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran)', Economic Research, 14(54), pp.133-173. magiran.com/p1372944
ناصر خیابانی؛ حسین امیری. "جایگاه سیاست های پولی و مالی ایران با تاکید بر بخش نفت با استفاده از مدل های DSGE". پژوهشنامه اقتصادی، 14 ،54 ، 1393، 133-173. magiran.com/p1372944
Naser Khiabani; Hossein Amiri. "The Position of Monetary and fiscal Policies with emphasizing on Oil Sector with DSGE Models (the case of Iran)", Economic Research, 14, 54, 2014, 133-173. magiran.com/p1372944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال